A CMS SYSTEM PRODUCT EDITOR (XEDIT) LEIRÁSA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Készítette : Kopcsák Zsuzsanna - Mocsáry János
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1          1990. szeptember
 
 
 
 
 
                                  2
 
 
 
           Tartalomjegyzék
 
 
 
                              oldal
 
 
 
A VM/SP System Product Editor Xedit alparancsok és      3
makrók
 
Xedit alparancsok (subcommands) és makrók (macros)      3
konvenciói
 
XEDIT alparancsok és makrók ismertetése            12
 
XEDIT prefix alparancsok és makrók ismertetése        34
 
Az EXTRACT alparancs és operandusai              38
 
A QUERY alparancs és változói                 58
 
A SET alparancs és változói                  70
 
A TRANSFER alparancs és változói               84
 
Példák                            93
 
 
2
 
 
 
                                  3
 
 
         A VM/SP System Product Editor
         Xedit alparancsok és makrók
 
 
   A Xedit a VM/SP CMS szövegszerkesztõje. Teljes képernyõs
  (full-screen) kezelési módot nyújt. A funkciók széles lehetõsége áll
  rendelkezésre szöveg feldolgozásra, program fejlesztésre, makrók
  írására, stb. A System Product Editor használata esetén a display
  terminálon - teljes képernyõs (full-screen) vagy sor-editor (line
  edit), a typewriter terminálon pedig csak sor-editor üzemmódban
  dolgozhatunk. A Xedit rendelkezik az alparancsokon és makrókon kívül
  továbbá ún. prefix alparancsokkal is.
 
 
 
 
    Xedit alparancsok (subcommands) és makrók (macros) konvenciói
 
    Az alparancsokra és makrókra ugyanazok a szabályok és konvenciók
  érvényesek.
 
 
    megnevezés  magyarázat
 
  Makró :: EXEC2 vagy REXX nyelven írt eljárás, melyben pl.
        XEDIT, CMS vagy CP parancsokat is kiadhatunk.
        A Xedit makró filenevének célszerû különböznie az
        alparancsok teljes vagy rövidített neveitõl. A makró
        neve csak alfabetikus karaktereket tartalmazhat.
        A Xedit makró filetípusa : XEDIT.
 
 
  Az alparancsok
  és makrók  :: A parancsokat az operandusaiktól legalább egy szóköz
  írásmódja    választja el. E szabály alól kivétel lehet, ha az
        operandus szám vagy speciális karakter. (Pl.: NEXT8
        hatása azonos NEXT 8 parancséval.) Egy EXEC
        eljárásból vagy egy XEDIT makróból elküldött XEDIT
        alparancs maximális hossza 256 karakter.
 
 
  Parancsnév :: maximum 8 alfabetikus karakterbõl áll. Általában a
        név arra az angol szóra utal, amely funkció
        végrehajtását kérjük az editortól.
        A parancsok rövidíthetõk. Leírásunkban nagybetûvel
        írjuk a parancs lerövidített formáját, kisbetûvel a
        további részét. A kisbetûvel megadott részt, a
        parancs megadásnál karakterenként az alap
        rövidítéshez írva azonos hatást érünk el, mint a
        rövidített változat kiadásánál. Pl.: DELete hatása
        azonos a következõ parancsok bármelyikével: DEL,
        DELE, DELET, vagy DELETE.
    XEDIT leírás        Konvenciók     3
 
 
 
 
 
                                  4
 
 
  Operandusok :: az alparancsok operandusai lehetnek kulcsszavasok
        vagy pozícionálisak és ezek kombinációja. A string
        operandusok maximális hossza 160 karakter.
        Leírásunkban az elhagyható operandusokat › ! közé
        írtuk.
        A legszélesebb körben használt operandus az ún.
        "cél" (target) operandus a Xedit-ben. (Pontos
        meghatározását a késõbbiek folyamán közöljük.)
 
 
  Használható :: szóköz   -- elválasztó karakter (szeparátor)
  karakterek   alfabetikus  -- A-Z
              a-z
        numerikus  -- 0-9
        alfanumerikus -- $, #, @
              A-Z
              a-z
              0-9
        speciális  -- minden más karakter
 
 
  Aktuális  :: a file azon sora, mely a terminálunkon dupla
   sor    fényerõvel világít. A VM/SP System Product Editor
        legelsõ használatánál ez a sor a képernyõ közepén
        található.
 
 
  Parancs-  :: nagy nyíllal (====>) jelzett sor a képernyõn.
   sor    E sorban az editornak szóló parancsokat adjuk ki.
 
 
  Üzenet-   :: az a sor, melyben a felhasználónak küldött
   sor    (pl.: figyelmeztetõ) XEDIT üzenetek jelennek meg.
 
 
  File  ::  a képernyõ elsõ sora azonosítja a szerkesztett
  azonosí-    file-t. Ez a sor az alábbi formájú:
  tó sor
 
  fn ft fm recfm lrecl TRUNC=trno SIZE=sino LINE=lino COLNO=cno ALT=alco
 
      ahol:
      fn   -  az editált file neve
      ft   -  az editált file típusa
      fm   -  az editált file módja
      recfm    -  rekordformátum : F, V, FP vagy VP
      lrecl    -  rekordhossz
      trno    -  a csonkítási oszlop értéke
      sino    -  a file-ban jelenleg meglévõ sorok száma
      lino    -  az aktuális sor sorszáma
      cno  -  az oszloppointer értéke
      alco    -  az eddig történt módosítások száma az
            utolsó AUTOSAVE vagy SAVE mûvelet óta
    XEDIT leírás        Konvenciók     4
 
 
 
 
 
 
                                  5
 
 
  Skála-   :: az a sor, mely segítséget nyújt a szerkesztéshez.
   sor    Ez a sor tartalmazza a bal és jobb oldali zóna
        értékeket (jelölésük: < és >), az oszloppointert
        (egyetlen függõleges vonal) , a csonkítási oszlop
        kijelölését (T) és a sor látható oszlopainak
        sorszámozott jelölését (pl.: .1....+....2..stb).
        Helyét a SET SCALE alparanccsal vagy a SCALE prefix
        alparanccsal jelölhetjük ki, az utóbbi parancs e sor
        könnyû mozgatását teszi lehetõvé.
 
 
  Prefix   ::  megjeleníthetõ a képernyõ jobb vagy bal oldali
  terület     részén 5 karakter hosszon.
        A SET PREFIX alparanccsal kijelölhetjük jobb ill. bal
        oldalra, vagy letilthatjuk a megjelenését.
 
 
  Prefix   :: a prefix terület egyik sora.
  sor    A prefix alparancsokat és makrókat e sorban adhatjuk
        ki. A prefix alparancsok és makrók ún. "sor"
        alparancsok és makrók. Ez azt jelenti, hogy a prefix
        terület adott sorában kiadott prefix alparancs vagy
        makró mûködése a kiválasztott prefix sorhoz tartozó
        sorra vonatkozik.
 
 
  Sor-  :: a prefix területen adott prefix alparanccsal
   blokk     kijelölt két sor közötti rész. A kiválasztott két sor
        különbözõ képernyõn is elhelyezkedhet, azaz nem
        szükséges egy képernyõn belül kijelölni ezeket.
 
 
  Hexa- :: olyan string, melynek minden egyes karakterét a
  decimális    hexadecimális megfelelõjével adjuk meg. Megadási
  string     formája például: X'C1C2C3F1F2F3', mely azonos ABC123
        stringgel. Csak a SET HEX ON alparancs kiadása után
        használható.
 
  Állapot   :: a képernyõ jobb alsó sarkában nagybetûkkel megjelenõ
   terület    információk helye. Ezen a területen jelenik meg a
        szerkesztés idõszakára jellemzõ állapot (pl.:
        szerkesztési mód vagy input mód). Itt jelenik meg
        továbbá, hogy hány file-t szerkesztünk, és hányadik
        sorszámút ezek közül. Ez a terület csak akkor jelenik
        meg a képernyõn, ha a SET CMDLINE alparancsot ON
        operandussal adjuk meg.
 
 
  Maszk :: a SET MASK alparanccsal definiálható. Valahányszor
        amikor új sort inzertálunk a file-ba (pl.: egy Add,
        Input vagy Replace alparancs kiadásával) a maszk
        tartalmával tölti fel a sort. Maszk tartalom lehet
        például a PL/I megjegyzés mezõ is.
    XEDIT leírás        Konvenciók     5
 
 
 
 
 
 
                                  6
 
 
  "Shadow"   ::   egy megjegyzést tartalmazó sor, mely azt mutatja,
   sor    hogy hány sort zártunk ki a megjelenítésbõl.
 
 
  "Range"   ::   az a terület, amelyet a file két sora között a SET
   terület    RANGE alparanccsal kijelölünk. Ezzel a területtel új
        szerkesztési határt szabunk a file-unknak. A
        kijelölést követõen a parancsok csak az e határokon
        belül levõ adatokra érvényesek.
 
 
  "pending"  ::   a képernyõ azon állapota, amikor egy prefix
   állapot    alparancsot vagy makrót a prefix sorba beírtunk és még
        nincs végrehajtva. Ezt egy feljegyzés jelzi az
        állapot területen. A feljegyzés formája : "'érték'
        pending...", ahol "érték" a prefix alparancs vagy
        makró neve.
 
 
  Cél  :: A cél meghatározza az alparancsok mûködési
        hatáskörét, amely általában az aktuális sortól a
        céllal meghatározott sort megelõzõ vagy követõ
        sorokra terjed ki. Az így kijelölt rész utolsó sora
        lesz az új aktuális sor.
        Ha a LOCATE alparancsban vagy önmagában adjuk meg
        a célt, az editor a cél-sort teszi az új aktuális
        sorrá. Ha a célt a parancs elõtt adjuk meg, a cél-
        sort teszi elõbb új aktuális sornak és ezután hajtja
        végre a parancsot. Amikor a célt Xedit parancsok
        különbözõ operandusaiként adjuk meg, akkor
        meghatározza a parancs végrehajtás körét.
        A legtöbb Xedit parancs a mûveletet az aktuális
        sornál kezdi és a cél operandus határozza meg, hogy
        meddig kell azt végrehajtani. A cél megtalálásakor a
        sorpointer minden esetben elmozdul, de az
        oszloppointer nem változik.
        Az alábbi Xedit parancsok tartalmaznak cél
        operandusokat:
 
        ALTER   DUPLICATE REPEAT
        CHANGE  EXPAND    SHIFT
        COMPRESS HEXTYPE  SORT
        COPY LOCATE    LOWERCAS
        STACK   COUNT    MOVE
        TYPE DELETE    PUT/PUTD
        UPPERCAS RANGE
 
    XEDIT leírás        Konvenciók     6
 
 
 
 
 
 
                                  7
 
 
  Cél  :: A cél megadható önmagában, a LOCATE alparancs
   megadási    operandusaként, akármelyik Xedit alparancs
   módok     elõtt és számos Xedit alparancs operandusaként.
 
        Például a LOCATE alparancs esetén :
 
        1, abszolút sorszámmal:
 
         :n   a file "n"-ik számú sora lesz az új
          aktuális sor.
 
        2, relatív elmozdulással:
 
         +n   az aktuális sortól "n" sorral lejjebb levõ
          sor lesz az aktuális sor.
 
         -n   az aktuális sortól "n" sorral feljebb levõ
          sor lesz az aktuális sor.
 
         +*   az aktuális sor az "END OF FILE" sor lesz.
 
         -*   az aktuális sor a "TOP OF FILE" sor lesz.
 
 
        3, sornévvel megadva:
 
         .xxxxxxxx - max. 8 karakteres név (melyet a
         SET POINT alparancsban definiáltunk) követi a
         pontot.
 
         .xxxx - max. 4 karakteres név (melyet a
         prefix alparancsban definiáltunk) áll a pont
         után.
          Pl: .NL2
           Megkeresi azt a sort, melynek a neve NL2 és
         ezt teszi meg aktuális sornak.
 
 
        4, string kifejezéssel:
 
        ›+|-!›^!/str1›/&›^!/str2/›|›^!/str3!!...
         a  b  c  d   e
 
         a, keresési irány : file eleje felé (-), file vége
              felé (+).
 
         b, NOT szimbólum : azt a stringet keresi meg,
              amely nem a megadott string.
 
         c, str1    : karakteres vagy hexadecimális
              string
 
         d, AND szimbólum : azt a sort keresi meg, mely
              egyaránt tartalmazza str1 és
              str2 stringeket.
 
         e, OR szimbólum  : arra a sorra keres,amely
              legalább az egyik stringet
              tartalmazza.
    XEDIT leírás        Konvenciók     7
 
 
                                  8
 
 
        Pl.: /beka/   az aktuális sortól kezdve a file-ban
             a file vége felé, megkeresi azt az
             elsõ sort, mely tartalmazza a "beka"
             stringet, és ezt teszi aktuális
             sorrá.
 
        ^/gomba/   megkeresi a file-ban lefelé az elsõ
             sort, mely nem tartalmazza a "gomba"
             stringet, majd ez a sor lesz az új
             aktuális sor.
 
        /lo/&/pok/|/ho/ a file-ban lefelé haladva megkeresi
             azt a sort, mely egyaránt
             tartalmazza a "lo" és "pok"
             stringeket vagy; azt a sort, amely
             tartalmazza a "ho" stringet -és ez
             lesz az új aktuális sor.
 
        /pihe/|^/toll/  a file-ban lefelé haladva megkeresi
             azt az elsõ sort, mely tartalmazza a
             "pihe" stringet vagy nem tartalmazza
             a "toll" stringet, és ez lesz az új
             aktuális sor.
 
 
        5, összetett string kifejezéssel; formája azonos az
        elõbbiekben közölt string kifejezéssel. Bármelyik
        string kifejezhetõ ún. "complex string"-ként, melynek
        speciális elemei az alábbi SET alparancsoktól
        függnek:
 
        SET ARBCHAR
          Egy speciális karakter használatával
          megengedi, hogy a keresett stringnek csak
          tetszõleges töredék részeit adjuk meg a
          cél kereséséhez.
 
        SET CASE
          Megadja, hogy a string-cél keresésekor az
          editor egyenlõnek tekintse-e a kisbetûket
          a nagybetûkkel.
 
        SET SPAN
          Vezérli, hogy a string-cél keresése során
          a sorokat folytonosnak kezelje-e vagy sem.
          Ez azt jelenti, hogy adott számú egymást
          követõ sort, vagy az egész file-t egy
          sornak tekinti.
 
        SET VARBLANK
          A string-cél keresése során két szó között
          megadott szóközök számát nem veszi
          figyelembe, azaz egyenlõnek tekinti azt a
          két stringet, amelyekben az azonos részek
          között különbözõ mennyiségû szóköz
          karakter található.
    XEDIT leírás        Konvenciók     8
 
 
                                  9
 
 
  Oszlop-   :: csak a CLOCATE és CDELETE alparancsban alkalmazható
   Cél    speciális operandus.
        Az oszlop-cél mozgatása mindig a zóna részek
        között történik.
        A "sima" cél hivatkozással szemben (melynél a cél
        megtalálását követõen a sorpointer elmozdul, de az
        oszloppointer nem|) az oszloppointer az adott
        oszloppozícióra áll vagy az adott string helyének
        elsõ karakterére.
 
 
  Oszlop   :: A CLOCATE alparancs esetén :
   Cél
   megadási
   módok     1, abszolút oszlopszámmal:
 
         :n   az aktuális sor "n".-ik oszloppozíciójára
         áll az oszloppointer.
 
 
        2, relatív oszlopszámmal:
 
         +n   jobbra mozgatja "n" oszloppozícióval az
          oszloppointert.
 
         -n   "n" oszloppozícióval balra lépteti az
          oszloppointert.
 
         +*   a jobb oldali zóna értékhez hozzáad eggyet
          és erre az oszloppozícióra állítja az
          oszloppointert.
 
         -*   a bal oldali zóna értékbõl kivon eggyet és
          ez lesz az oszloppointer új értéke.
 
 
        3, string kifejezéssel: meghatározza azt a karakter
        csoportot (lehet hexadecimális is), melynek
        megtalálását követõen a string kezdõ oszloppozícióján
        helyezkedik majd el az oszloppointer.
 
         ›+|-!›^!/string1›/|›^!/string2/!...
        a b    c d
 
        a, keresési irány:  "+" jobbra; "-" balra a sorban.
 
        b, NOT szimbólum :  olyan valamit keres, ami nem az
              adott string.
 
        c, string1    :  karakteres vagy hexadecimális
              string.
 
        d, OR szimbólum :  az elsõként megadott stringgel
              kezdi a keresést, ha ezt nem
              találta meg, akkor folytatja a
              másodikkal, stb.
 
 
      4, összetett string kifejezéssel; melynek meghatározása
      azonos a Cél megadási mód 5. pontjában megadottakkal.
    XEDIT leírás        Konvenciók     9
 
 
                                  10
 
 
  Sor-  :: az a szám, mely a file egy adott sorának a
  pointer     sorszáma. A sorpointer az aktuális sor sorszáma. A file
        azonosító sor LINE operandusának értéke mutatja a
        sorpointer értékét. A sorpointer értékét
        legegyszerûbben a LOCATE alparanccsal változthatjuk.
 
 
  Oszlop-   :: az a szám, mely az aktuális sor adott oszlopának
  pointer     száma. Függõleges vonal jeleníti meg a skála-sorban. Az
        oszloppointer értékét legegyszerûbben a CLOCATE
        alparanccsal változtathatjuk meg.
 
 
  "pending"  ::   azoknak a prefix alparancsoknak és makróknak a
  lista   listája, amelyeket az editor még nem hajtott végre,
        azaz függõ állapotban vannak.
 
 
  nem megje- :: olyan karakter, melyet a terminál nem tud
  leníthetõ    megjeleníteni.
  karakter    Ettõl függetlenül lehetõség van ilyen karakterek
        megadására, hexadecimális kódolással.
 
 
  sorzáró   :: olyan karakter, melyet a parancssorban vagy a
  karakter    "typewriter" módú terminál adat területén alkalmazva
        szétbontja a sort a karakter megadását követõen. A
        legelsõ szerkesztés megkezdésénél az editor kezdeti
        értékként a # jelet jelöli ki. Ez a karakter
        természetesen kicserélhetõ másikra a SET LINEND
        alparanccsal.
 
 
  sorvégi   :: olyan karakter, amely a sorban levõ adatok után
  kitöltõ     fennmaradó részt tölti ki a képernyõn. A SET NULLS
  karakter    alparanccsal adhatjuk meg, hogy szóköz vagy null
        karakterrel töltse-e fel a sort.
 
 
  Subset-mód :: a Xedit azon lehetõsége, amikor a CMS parancsokat
        CMS környezetet szimuláló módban adjuk ki, anélkül
        hogy a jelenlegi szerkesztést befejeznénk. A SUBSET
        vagy CMS parancs segítségével léphetünk be Subset-
        módba, a RETURN parancs kiadásával pedig
        visszatérhetünk az elõzõekben szerkesztett file-hoz.
    XEDIT leírás        Konvenciók     10
 
 
 
 
 
 
                                  11
 
 
           A XEDIT parancs
 
 
    Ezt a CMS parancsot adjuk ki ahhoz, hogy elkezdhessük egy file
  szerkesztését. Ezzel a paranccsal készíthetünk új file-t,
  megváltoztathatjuk, különbözõképpen kezelhetjük a CMS diszkeken levõ
  file-okat.
 
 
    Xedit  ›fn ›ft ›fm!!! ›(opciók...›)!!
 
      Opciók:
 
        ›Width nn!
        ›NOSCreen!
        ›PROFile makrónév!
        ›NOPROFil!
        ›NOCLear!
        ›NOMsg!
 
 
    fn    - a szerkesztett file neve
 
    ft    - a szerkesztett file típusa
 
    fm    - a szerkesztett file módja, mely azt a diszket
          jelöli, melyen a file található.
          Alapértelmezés : A1.
 
    Width nn   - a file egy sorába írható karakterek számának
          meghatározása. "nn" a karakterek száma.
 
    NOSCreen   - a display terminál írógép-módba kerül.
 
    PROFile makrónév - a "makrónév" nevü makrót hajtja végre elsõ
          alparancsként, ha létezik ilyen nevû makrónk
          az egyik ACCESS-ált CMS lemezünkön. Ha nincs
          ilyen nevû makrónk, akkor hibaüzenet jelenik
          meg. Ha ezt az opciót nem adtuk meg, de van
          egy PROFILE nevû makrónk, akkor az editor azt
          hajtja végre. A profile is XEDIT makró, ezért
          ennek is XEDIT filetípusúnak kell lennie.
 
    NOPROFil   - az editor nem hajta végre az alapértelmezés
          szerinti PROFILE makrót.
 
    NOCLear    - a képernyõ nem törlõdik automatikusan, amikor
          az editor megkapja a vezérlést.
 
    NOMsg     - a file szerkesztésének kezdetén letiltja az
          editor üzeneteinek megjelenítését. (SET
          MSGMODE OFF alparancsot ad ki.)
 
    XEDIT leírás        Konvenciók     11
 
 
 
 
 
 
                                  12
 
 
       A XEDIT alparancsok és makrók ismertetése
 
 
      Ebben a fejezetben a XEDIT alparancsokat és makrókat
      rövidített formában közöljük. A SET, QUERY, EXTRACT és
      TRANSFER alparancsokat kiemeltük, melyeket külön fejezetben
      ismertetünk az alparancsok leírását követõen. További
      információkat a HELP XEDIT MENU alparancs kiadása után
      nyerhetünk.
      Az alparancsokat "s", a makrókat "m" betûvel jelöltük,
      zárójelek között.
 
 
    - Sor beszúrása az aktuális sor után :
 
  Add  ›n!
 
      hatása : "n" darab üres sort készít az aktuális sort
      követõen, "n" elhagyása esetén 1 sort szúr be.
      (s)
 
 
    - Adott string összes elõfordulásának megjelenítése a
      képernyõn :
 
  ALL  /rcél/
 
      hatása : "cél" meghatározza, hogy mely sorokat kell meg-
      jeleníteni. "rcél" azt jelenti, hogy "cél"-t ismétli
      ("repeated") minden sorra a file elejétõl, annyiszor
      ahányszor a "cél"-nak megfelelõt talál, vagyis azokat a
      sorokat jeleníti meg, amelyeket a "cél"-al határoztunk
      meg.
      (m)
 
 
    - Karakter kicserélése egy másikra :
 
  ALter char1 char2 cél n p
 
      hatása : "char1"-et lecseréli "char2"-re, a karaktereket
      hexadecimális jelöléssel is megadhatjuk. Ha "cél"-t is
      megadjuk, akkor az aktuális sortól kezdve a "cél"-lal
      meghatározott sorig cseréli le "char1"-et "char2"-re.
      "n" - megadja hogy, "char1" hány elõfordulását
      módosítsa, minden egyes sort megvizsgálva. "p" - egy
      relatív szám, mely megadja, hogy "char1" hányadik
      elõfordulásától kezdje a módosítást.
      (m)
 
 
    - Képernyõ lapozás visszafelé (a file eleje felé) :
 
  BAckward ›n!
 
      hatása : "n" számú képernyõt lapoz visszafelé. "*"
      esetén a sorpointer a "TOP OF FILE" sorra áll. Ha "n"-
      et nem adjuk meg egy képernyõnyit lép vissza.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     12
 
 
 
 
 
 
                                  13
 
 
 
 
 
    - Pozícionálás a file végére :
 
  Bottom
 
      hatása : a file utolsó sorára áll vagy a "range" terület
      utolsó sorára és ez a sor lesz az új aktuális sor.
      (s)
 
 
    - Többszörös file szerkesztése során a szerkesztési idõszak
      befejezése :
 
  CANCEL
 
      hatása : minden file-ra kiad egy QUIT parancsot.
      (m)
 
 
    - Az aktuális sor végéhez szöveg hozzáírása :
 
  CAppend  ›szöveg!
 
      hatása : az aktuális sor végéhez hozzáilleszti a
      "szöveg"-et. Ha nem adtunk meg semmit, az oszloppointert
      az aktuális sor legelsõ sorvégi szóközére helyezi.
      (m)
 
 
    - Karakter törlése az aktuális sorban az oszloppointertõl
      kezdõdõen :
 
  CDelete  ›oszlop-cél!
 
      hatása : az oszloppointertõl kezdve az "oszlop-cél"-lal
      meghatározott sorig kitöröl mindent az aktuális sorban.
      Az oszloppointer mozgatásához használjuk a CLOCATE
      alparancsot.
      (s)
 
 
    - Az oszloppointer visszaállítása a baloldali zóna értékre  :
 
  CFirst
 
      hatása : a SET ZONE alparancsban meghatározott baloldali
      zóna érték szerinti pozícióra helyezi el az
      oszloppointert.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     13
 
 
 
 
 
 
                                  14
 
 
    - String lecserélése másikra :
 
  CHange /str1/str2/cél p q
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen "str1"-et
      lecseréli "str2"-re a "cél"-lal meghatározott sorig.
       Ha "cél" helyett "*"-ot adunk meg, "str1"-et az
      aktuális sortól a file végéig cseréli le, ha elhagyjuk
      csak az aktuális sorban végzi el a cserét.
       "p" - az a szám, amely megmondja, hogy "str1" hány
      elõfordulását cserélje minden egyes sorban. "p" helyett
      "*"-ot írva, "str1" összes elõfordulását; "p"-t elhagyva
      "str1" egyszeri elõfordulását cseréli le.
       "q" - egy relatív szám, mely megadja, hogy "str1"
      hányadik elõfordulásától kezdjen el cserélni a soron
      belül. Ha elhagyjuk a string elsõ elõfordulásától kezdi
      a cserét.
      (s)
 
 
    - Szöveg beszúrása az aktuális sorba az oszloppointertõl
      kezdõdõen :
 
  CInsert  szöveg
 
      hatása : a "szöveg" helyén megadott szöveg részt az
      oszloppointertõl kezdve beszúrja az aktuális sorba. Az
      oszloppointer helye nem változik, az adatok jobbra
      shiftelõdnek.
      (s)
 
 
    - Az oszloppointer mozgatása a jobboldali zóna értékre :
 
  CLAst
 
      hatása : az oszloppointert a SET ZONE alparancsnál
      meghatározott jobboldali zóna értéknek megfelelõ
      oszloppozícióra helyezi.
      (s)
 
 
    - "oszlop-cél" megkeresése; a sor- és oszloppointer mozgatása:
 
  CLocate  oszlop-cél
 
      hatása : megkeresi a file-ban az "oszlop-cél"-t és
      ráállítja az oszloppointert a "cél"-ra. A keresés az
      aktuális sorban az oszloppointert követõ (vagy megelõzõ)
      oszlop pozíciótól kezdõdik. Az "oszlop-cél" lehet
      abszolút oszlop számérték, relatív oszlopérték, string
      kifejezés, vagy összetett string kifejezés. A SET STREAM
      alparancsnak itt van jelentõsége. SET STREAM ON esetén
      az oszlop-célnak megfelelõ, adott string keresését az
      oszloppointert követõ karakternél kezdi, folyamatosan a
      file végéig. SET STREAM OFF-nál a keresés csak az
      aktuális sorban történik.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     14
 
 
 
 
 
                                  15
 
 
    - CMS parancs kiadása vagy CMS subset-mód megadása :
 
  CMS  ›parancs!
 
      hatása : a "parancs" helyén megadott CMS parancsot
      végrehajtja. Ha a parancs elmarad, akkor CMS subset-
      módba kerülünk, ahol kiadhatóak a CMS subset parancsok.
      Subset módból a RETURN paranccsal lehet visszatérni
      szerkesztési üzemmódba.
      (s)
 
 
    - Üzenet megjelenítése a parancssorban :
 
  CMSG  ›szöveg!
 
      hatása : a "text" üzenet megjelenik a parancssorban. Ha
      a "szöveg"-et elhagyjuk a parancssor törlõdik. Makrók
      írásánál ajánljuk a CMSG-t . Pl.: a helytelenül megadott
      inputot újra megjeleníthetjük, lehetõséget adva ennek
      javítására.
      (s)
 
 
    - Xedit alparancs végrehajtása :
 
  COMMAND  ›parancs!
 
      hatása : a "parancs"-ban megadott bármelyik XEDIT
      alparancsot végrehajtja, kivéve az & és ? alparancsokat.
      (s)
 
 
    - Sor(ok) tömörítése és a tabulátor jelek elhagyása egy újabb
      tabulálás kialakításához   :
 
  COMPRESS ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen a "cél"-lal
      meghatározott sorig összetömöríti a sorokat. Ha "*"-ot
      adunk meg, akkor a file maradék részét tömöríti az
      aktuális sortól kezdõdõen. Ha elhagyjuk "cél"-t, akkor
      csak az aktuális sor kompresszálódik. Ezt az alparancsot
      ajánljuk egy új tabulálás kialakításához. A tömörítés
      után használjuk a SET TABS és EXPAND alparancsokat az új
      tabulátor pozíciók kijelöléséhez és a file vissza
      alakításához.
      (s)
 
 
    - Sor(ok) másolása az aktuális sortól kezdve :
 
  COpy  cél1 cél2
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen a "cél1"-el
      meghatározott sorig levõ részt átmásolja "cél2"-vel
      megadott sor után.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     15
 
 
 
 
 
 
                                  16
 
 
    - String elõfordulásának megszámlálása az aktuális sortól
      kezdõdõen :
 
  COUnt /string›/cél!
 
      hatása : megszámolja, hogy "string" hányszor szerepel a
      "cél"-al meghatározott sorig és ezt kiírja az üzenet-
      sorba. "cél" elhagyása esetén csak az aktuális sorban
      számlálja meg a string elõfordulásait.
      (s)
 
 
    - Szöveg elhelyezése az aktuális sorban az oszloppointertõl
      kezdve :
 
  COVerlay szöveg
 
      hatása : a "szöveg"-et elhelyezi az aktuális sorban az
      oszloppointertõl kezdõdõen, felülírva ezzel az eredeti
      szöveget. Ha a "szöveg" szóközt is tartalmaz az aktuális
      sorban a szóköz karakternek megfelelõ karaktert nem
      változtatja meg. Ha azonban szóköz karakterrel akarjuk
      felülírni az aktuális sor adott karakterét, használjunk
      aláhúzásjelet, melyet a parancs szóközre konvertál.
      (Lásd még CREPLACE alparancs.)
      (s)
 
 
    - Szerkesztés alatt parancs átküldése a VM/SP vezérlõ program
      környezetébe :
 
  CP    ›parancs!
 
      hatása : a "parancs"-ot átküldi a CP-nek, és
      automatikusan visszatér a szerkesztési üzemmódba. Ha nem
      adunk meg parancsot az editor áttér CP konzol-funkció
      módba, ahol CP parancsok adhatók meg, "CP" kiírása
      nélkül. A szerkesztéshez a BEGIN paranccsal lehet
      visszatérni.
      (s)
 
 
    - Szöveg elhelyezése az aktuális sorban az oszloppointertõl
      kezdve, szóköz megadás lehetõségével :
 
  CReplace szöveg
 
      hatása : a "szöveg"-et az oszloppointertõl kezdve
      elhelyezi az aktuális sorban. Hatása azonos a COVERLAY
      alparancséval, de a "szöveg" tartalmazhat szóközt is.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     16
 
 
 
 
 
 
                                  17
 
 
    - A kurzor mozgatása adott pozícióra és ehhez a pozícióhoz
      prioritás hozzárendelése   :
 
  CURsor  CMdline ›colno! ›Priority n!
      COLumn ›Priority n!
      File  lineno ›colno! ›Priority n!
      Screen lineno ›colno! ›Priority n!
      Home  ›Priority n!
 
      hatása :
      CMdline ... - a kurzort a "colno" oszlopra állítja a
           parancssorban
      Column ...  - a kurzort az aktuális sorban a jelenlegi
           oszloppozícióra mozgatja
      File ...   - a képernyõn látható file részletének
           "lineno" számú sorára mozgatja a kurzort
      Screen ...  - a kurzort a képernyõ tetszõleges helyére
           pozícionálja
      Home ...   - a kurzort a képernyõn és a parancssor
           között oda-vissza mozgatja, a kurzor
           jelenlegi helyétõl függõen.
      colno    - megadja, hogy a kurzort, mely oszlopra
           helyezze a soron belül.
      lineno    - file-on belüli sorszám (FILE operandus
           használata esetén) vagy a képernyõn levõ
           sorszám (a SCREEN operandus megadása
           esetén), ahova a kurzort elakarjuk helyezni
      Priority n  - parancs végrehajtási prioritás
           megváltoztatása. 0 <= "n" <= 255. Ha nincs
           prioritás megadva, akkor minden prefix
           alparancs és makró prioritását törli és az
           utolsó CURSOR alparancs megadásával
           pozícionálja a kurzort.
 
 
    - Sor törlése az aktuális sortól kezdõdõen  :
 
  DELete ›cél!
 
      hatása : kitöröl egy vagy több sort az aktuális sortól
      kezdve a "cél"-lal meghatározott sorig. "*" megadása
      esetén a file maradék része törlõdik. Ha "cél"-t
      elhagyjuk, akkor csak az aktuális sort törli.
      (s)
 
 
    - Soronkénti léptetés a képernyõn :
 
  Down   ›n!
 
      hatása : a sorpointer "n" sort lép a file vége felé, és
      ez lesz az új aktuális sor. Ha "*"-ot adunk meg, a
      sorpointer az "END OF FILE" sorra pozícionál. "n"
      elhagyása esetén a sorpointer a következõ sorra
      pozícionál. A parancs hatása megegyezik NEXT
      alparancséval és a "Down n" alparancs "+cél"
      definícióval.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     17
 
 
 
 
 
 
                                  18
 
 
    - Sor(ok) többszörözése :
 
  DUPlicat ›n ›cél!!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen a "cél"-lal
      meghatározott sorig "n"-szer többszörözi a megadott
      sorokat. "n" elhagyásakor az aktuális sort egyszer
      duplázza meg, "cél" elhagyásánál csak az aktuális sort
      többszörözi "n"-szer. Az új sor(oka)t rögtön az eredeti
      sor(ok) után szúrja be.
      (s)
 
 
    - Hibaüzenet generálása :
 
  EMSG  ›szöveg!
    ›XYZnnns szöveg!
 
      hatása : a "szöveg" üzenet megjelenik a terminálon és
      hangjelzést ad.
       A második formát makrók írásánál akkor használjuk, ha
      meg akarunk felelni a VM/SP üzenet szabványnak :
      "XYZnnns" üzenet azonosító, ahol XYZ modul azonosító,
      "nnn" 3 számjegyû üzenetszám, "s" értékeit itt nem
      soroljuk fel, ezt megtekinthetjük a HELP XEDIT EMSG
      parancs kiadása után.
      (s)
 
 
    - A COMPRESS-el összetömörített sorok újra tabulálása a
      jelenlegi tabulátor pozícióknak megfelelõen :
 
 
  EXPand ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdve a "cél"-lal
      meghatározott sorig a sorokat kihigítja az új
      tabulátorok szerint (kiveszi a X'05' karaktereket.) Ha
      a "cél"-t elhagyjuk csak az aktuális soron
      dekompresszálja a sort.
      (s)
 
 
    - Az editorból az EXEC2-höz vagy a REXX-hez paraméterek
      átadása :
 
  EXTract  /operandus›/operandus/operandus...!
 
      hatása : a változókat átteszi EXEC2 vagy REXX alá. Az
      operandusok leírását külön fejezetben közöljük.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     18
 
 
 
 
 
 
                                  19
 
 
    - A szerkesztés befejezése; file lemezre írása :
 
  FILE  ›fn ›ft ›fm!!!
  FFile
 
      hatása : a file-t felírja a lemezre és a szerkesztés
      befejezõdik. Ha az "fn ft fm" által megadott file már
      létezik a lemezen, s ezt felül akarjuk írni, használjuk
      az FFILE parancsot.
      (s)
 
 
    - Adott szöveggel kezdõdõ sor megkeresése az aktuális sortól
      kezdõdõen :
 
  Find  szöveg
 
      hatása : az aktuális sortól a file vége felé haladva
      megkeresi azt a sort, amely a "szöveg"-gel kezdõdik,
      majd ez lesz az új aktuális sor. Használjuk az aláhúzás
      jelet a szóköz karakter helyén, ha a "szöveg" tartalmaz
      szóközt is.
      (s)
 
 
    - Adott szöveggel kezdõdõ sor keresése a file eleje felé :
 
  FINDUp szöveg
  FUp
 
      hatása : megegyezik a FIND parancséval, csak visszafelé
      történik a keresés.
      (s)
 
 
    - Képernyõ lapozása a file vége felé :
 
  FOrward  ›n!
 
      hatása : "n" számú képernyõt lapoz elõre. Ha "*"-ot
      adunk meg a sorpointer az "END OF FILE" sorra
      pozícionál. "n" elhagyása esetén csak egy képernyõt
      lapoz elõre.
      (s)
 
 
    - Sorok inzertálása egy másik file-ból :
 
  GET  ›fn ›ft ›fm › first ›num!!!!
        *    1 *
 
      hatása : a szerkesztett file aktuális sora után az "fn
      ft fm"-ben megadott file-ból beolvas "num" darab sort
      "first" sortól kezdve.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     19
 
 
 
 
 
 
                                  20
 
 
    - Valamennyi XEDIT alparancsról és makróról információ kérése:
 
  Help  ›MENU › HELP vagy név!
 
 
      hatása : "MENU" esetén listázza az összes XEDIT
      alparancs és makró nevet. "HELP"-nél megtudhatjuk, hogy
      hogyan kell használni a XEDIT alparancsot? "név"
      megadásánál a XEDIT alparancs vagy makrónév részletes
      leírása jelenik meg.
      (s)
 
 
    - Sorok hexadecimális és EBCDIC-s megjelenítése :
 
  HEXType  ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól a "cél"-lal meghatározott
      sorig megjeleníti a sorokat hexadecimálisan és EBCDIC-
      ben. Ha "*"-ot adunk meg a file maradék részét jeleníti
      meg mindkét formában. Ha "cél"-t elhagyjuk csak az
      aktuális sor jelenik meg mindkét formában.
      (m)
 
 
    - Input mód megadása :
 
  Input ›sor!
 
      hatása : ha az INPUT parancsot operandus nélkül adjuk ki
      az editor input módba kerül, ilyenkor tetszõleges
      sorokat írhatunk be. Ha például betelt a képernyõnk
      nyomjuk le az ENTER billenyût egyszer, így továbbra is
      input módban maradunk, és további sorokat adhatunk meg.
      Ha az ENTER billentyût egymás után kétszer nyomjuk le,
      input módból visszatérhetünk szerkesztési üzemmódba .
       Ha a "sor" operandust megadjuk, ez egy sor inzertálását
      jelenti az aktuális sor után, a "sor" helyén megadott
      inputtal.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Két vagy több sor összeillesztése egy sorrá :
 
  Join  ›Aligned! ›Column!
        ›CURsor!
    ›Aligned! ›colno! ...
        ›/string/! ...
 
      hatása : operandus megadása nélkül az aktuális sort és
      az azt követõ sort illeszti össze.
       "Aligned" megadásánál eltávolítja a vezetõ szóközöket.
       "Column" esetén az aktuális sor oszloppointerétõl
      kezdve a következõ sort illeszti össze.
       "CURsor" esetén a kurzort tartalmazó sort és az ezután
      következõ sort illeszti össze a kurzor pozíciótól
 
      kezdõdõen.       "colno"-nál az aktuális sorban a "colno"-ban megadott
      oszloppozíciótól kezdi illeszteni a következõ sort.
       "/string/" megadásakor pedig beinzertálja a string-et
      az aktuális sorba az elsõ vezetõ szóköztõl kezdõdõen,
      aztán a következõ sort a string után írja.
      (m)
 
 
    - A képernyõ baloldali részének láthatóvá tétele :
 
  LEft  ›n!
 
      hatása : "n" számú pozícióval a képernyõt balra
      csúsztatja az elsõ oszloppozícióhoz képest. "n"
      elhagyása esetén egy pozícióval lépteti a képernyõt
      balra a legelsõ oszlop pozícióhoz viszonyítva.
      (s)
 
 
    - File-ok szerkesztési módjának meghatározása :
 
  LOAD  ›fn ›ft ›fm!!! ›(›Width n! ›NOSCReen! ›PROFile macroname!
         ›NOPROFile! ›NOCLear! ›NOMsg!)!!!
 
      hatása : az "fn ft fm" által megadott file-t a
      szerkesztéshez beolvassa a virtuális tárba. A LOAD
      alparancs csak XEDIT profile makróból adható ki. A
      profile-ban az opcióknak megfelelõ szerkesztés
      határozható meg az "fn ft fm" paraméterrel elõírt file
      esetén.
      (s)
 
 
    - Cél keresése :
 
  ›Locate! cél ›alparancs!
 
      hatása : megvizsgálja a file-t az adott "cél"-ra, mely
      (ha megtalálta) az új aktuális sor lesz. A keresés az
      aktuális sort követõ sortól kezdi. Az "alparancs"-ban
      megadott XEDIT alparancsot a kijelölt "cél"-ra
      végrehajtja.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     21
 
 
 
 
 
 
                                  22
 
 
    - Nagybetûk konvertálása kisbetûkre :
 
  LOWercas ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól a "cél"-lal meghatározott
      sorig minden nagybetût kisbetûre vált. Ha "*"-ot adunk
      meg, akkor a file maradék részét cseréli kisbetûre.
      "cél" elhagyásánál csak az aktuális sorban vált
      kisbetûre.
      (s)
 
 
    - Prefix alparancs szimulálása :
 
  LPrefix  ›szöveg!
 
      hatása : beírja az aktuális sor prefix sorába a "szöveg"-
      et (elhelyezi a "pending" listába) és végrehajtja a
      "szöveg" prefix alparancsot (végrehajtja a "pending"
      listát). A "szöveg" maximum 5 karakter lehet. Ha
      elhagyjuk a "szöveg"-et a "pending" listát azonnal
      végrehajtja. Általában ezt a parancsot a terminál
      typewriter üzemmódba való bekapcsolásakor érdemes
      használni.
      (s)
 
 
    - Makró végrehajtása :
 
  MACRO ›makrónév!
 
      hatása : a "makrónév"-ben megadott XEDIT makrót
      végrehajtja.
      (s)
 
 
    - A file egy részének összekombinálása egy másikkal :
 
  MErge cél1 cél2 ›colno!
 
      hatása : az aktuális sortól "cél1"-el meghatározott
      sorig tartó részt egyesíti a "cél2"-vel megadott sortól
      kezdve, "cél2" "colno" számú oszloppointerétõl kezdõdõ
      sorokba, jobbra shift-elve.
      (s)
 
 
    - Alparancs megjelenítése az aktuális értékeivel és
      módosításra felkínálása :
 
  MODify  kulcsszó
 
      hatása : a SET, QUERY, EXTRACT és TRANSFER alparancsok
      "kulcsszó" operandusainak jelenlegi értékét megjeleníti
      a parancssorban, felkínálva a lehetõséget ezek
      megváltoztatására.
      (m)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     22
 
 
 
 
 
 
                                  23
 
 
    - Sorok mozgatása a file-on belül másik helyre :
 
  MOve  cél1 cél2
 
      hatása : az aktuális sortól "cél1"-el meghatározott
      sorig tartó részt mozgatja "cél2"-vel meghatározott sor
      után, majd az átmozgatott legutolsó sor lesz az új
      aktuális sor. Az eredeti sorokat (ahonnan történt a
      mozgatás) kitörli.
      (s)
 
 
    - Szöveg megjelenítése a képernyõ üzenet területén :
 
  MSG  ›szöveg!
 
      hatása : a "szöveg" üzenetet kiírja az üzenet területre.
      Ha ezt a parancsot makróban használjuk törli a képernyõt
      és az üzenetet a terminálra írja ki.
      (s)
 
 
    - Soronkénti léptetés a file vége felé :
 
  Next  ›n!
 
      hatása : "n" sorral a file vége felé mozog a sorpointer,
      és a sorpointer értékének megfelelõ sor lesz az új
      aktuális sor. "*" esetén az "END OF FILE" sorra
      pozícionál, "n" elhagyásánál csak egy sorral mozog
      lefelé a sorpointer. NEXT alparancs hatása megegyezik
      DOWN parancséval és NEXT n alparancsé a plusz (+) cél
      definícióval.
      (s)
 
 
    - Keresés arra a legelsõ sorra, mely nem az adott szöveggel
      kezdõdik :
 
  NFind szöveg
 
      hatása : megkeresi azt a sort, amely nem "szöveg"-gel
      kezdõdik. A keresés az aktuális sort követõ sornál
      kezdõdik.
      (s)
 
 
    - Keresés a file vége felé, pozícionálás arra a legelsõ sorra,
      amely nem tartalmazza a megadott szöveget :
 
  NFINDUp  ›szöveg!
  NFUp
 
      hatása : megegyezik a FINDUP parancs hatásával csak a
      keresés visszafelé történik.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     23
 
 
 
 
 
 
                                  24
 
 
    - Az aktuális sor módosítása :
 
  Overlay  szöveg
 
      hatása : az aktuális sor azon karaktereit felülírja
      "szöveg"-gel byte-onként megfeleltetve, ahol a "szöveg"-
      ben nem szóköz szerepel. A szóköz helyeit nem írja
      felül, az aláhúzás jelet szóközre konvertálja a "szöveg"-
      bõl történõ kiírás után.
      (s)
 
 
    - Makrók paramétereinek vizsgálata :
 
  PARse stcol operand
 
      hatása : a paraméterek vizsgálata elõtt (a vizsgálat az
      operandusok szerint történik, részletes leírásukat a
      HELP XEDIT PARSE parancs kiadása után kapjuk meg) a
      paramétersort leteszi a stack-be.
      (s)
 
 
    - Input mód megadása a folyamatos gépeléshez :
 
  POWerinp
 
      hatása : a képernyõ input módba kerül, a jelenleg
      szerkesztett file aktuális sora a képernyõ második
      sorában jelenik meg, a képernyõ fennmaradó része üres.
      Az ENTER billentyû egyszeri lenyomására szétválasztja a
      logikai sorokat és az utolsó sor lesz az új aktuális
      sor. Az ENTER gombot egymás után kétszer lenyomva
      szerkesztési módba kerülünk vissza.
      (s)
 
 
    - A XEDIT különbözõ változóinak elmentése :
 
  PREserve
 
      hatása : elmenti a változókat (, hogy melyeket azt a
      HELP XEDIT PRESERVE parancs kiadását követõen
      megtudhatjuk). Ezeket a változókat a RESTORE
      alparanccsal állíthatjuk vissza.
      (s)
 
 
    - Makró törlése a virtuális tárból :
 
  PURge makrónév
 
      hatása : a "makrónév"-ben megadott nevû makrót törli a
      virtuális tárból. A szerkesztés ideje alatt elõször
      használt makrót az editor beolvassa a virtulás tárba, és
      mindaddig megõrzi míg a virtuális tár rendelkezésre áll
      vagy ki nem lépünk a szerkesztésbõl.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     24
 
 
 
 
 
 
                                  25
 
 
    - File egy részletének kiemelése :
 
  PUT  ›cél ›fn ›ft ›fm!!!
 
      hatása : a szerkesztett file egy vagy több sorát
      beinzertálja az aktuális sortól kezdve "cél"-lal
      meghatározott sorig: az "fn ft fm"-ben megadott új file-
      ba, vagy létezõ file végére, vagy (ha nem adunk file
      nevet) az editor által készített temporális file-ba (,
      mely sorokat egy üres GET paranccsal vissza lehet
      hozni). A kiemelt sorok a szerkesztett file-ban
      megmaradnak.
      (s)
 
 
    - File egy részletének kiemelése az eredeti rész törlésével :
 
  PUTD  cél ›fn ›ft ›fm !!!
 
      hatása : megegyezik a PUT paranccsal, de törli a
      szerkesztett file-ból a kiemelt sorokat.
      (s)
 
 
    - A SET alparanccsal beállított szerkesztési opciók
      lekérdezése :
 
  Query opció
 
      hatása : a jelenleg érvényben levõ "opció" szerinti
      érték megjelenik az üzenet területen. Az "opció"
      lehetséges értékeit itt nem soroltuk fel, ezeket külön
      fejezetben közöljük.
      (s)
 
 
    - Szerkesztés befejezése a szerkesztett file mentése nélkül :
 
  QUIT  ›n!
  QQUIT
 
      hatása : a szerkesztés befejezõdik, de a szerkesztett
      file-t nem írja felül. Ha a file-t módosítottuk, az
      editor felkínálja a lehetõséget, hogy megõrizzük a
      módosított file-t (ekkor adjuk ki a FILE parancsot). Ha
      nem kívánjuk megõrizni, akkor használjuk a QQUIT
      parancsot. "n" - makróból való kilépés return kódja
      (RC).
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     25
 
 
 
 
 
 
                                  26
 
 
    - Terminál információk elhelyezése a "konzol-stack"-be (LIFO
      módszerrel) :
 
  READ  ºCmdline    º  ºTag  º
    ºALL ›number!   º  º Notagº
    ºNochange ›number! º
 
      hatása :
       Cmdline : csak a parancssorban megjelenteket teszi a
          stack-be.
       All    : a képernyõn levõ összes megváltoztatott sort
          teszi a stack-be.
       Nochange: ugyanaz, mint az ALL csak a megváltoztatott
          sorok a file-ban nem változnak.
       Number : jelzi, hogy a a file sorai elõtt meg kell
          jeleníteni a file sorszámát is.
       Tag    : megjeleníti a sorra jellemzõ információt.
          Pl.: FIL - file sor, PRF - prefix, stb.
       Notag  : "Tag" ellentéte.
 
 
    - A kitörölt sorok visszanyerése :
 
  RECover  ›n!
 
      hatása : a DELETE, a MERGE, a PUTD alparanccsal vagy a D
      (delete) prefix alparanccsal kitörölt sorokat visszaírja
      az aktuális sor után. "n" a visszakért sorok száma, ha
      "*"-ot adunk meg az összes kitörölt sort visszakapjuk.
      (s)
 
 
    - Képernyõ megjelenítése :
 
  REFRESH
 
      hatása : makró futása alatt megjeleníti a pillanatnyi
      feldolgozás képernyõjét, input várása nélkül.
      (s)
 
 
    - VSBASIC vagy FREEFORT file-ok átsorszámozása :
 
  RENum ›kezd ›növ!!
 
      hatása : a "kezd" sorszámú sortól "növ" értékkel növelve
      sorszámozza át a sorokat.
      (s)
 
 
    - Utoljára kiadott parancs ismétlése :
 
  REPEat  ›cél!
 
      hatása : ismétli az utoljára kiadott parancsot a "cél"-
      lal meghatározott sorig minden sorra. Ez a parancs
      megegyezik két paranccsal, a NEXT 1 (vagy UP 1) és az =
      paranccsal. "END OF FILE" vagy "TOP OF FILE" sornál
      megáll.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     26
 
 
 
 
 
                                  27
 
 
                                  28
 
 
    - Aktuális sor helyettesitése másikkal :
 
  Replace  ›szöveg!
 
      hatása : a "szöveg"-et inputsorként beteszi az aktuális
      sor helyére. Ha a parancsot operandus nélkül adjuk ki az
      editor törli az aktuális sort és input módba megy át.
      (s)
 
 
    - A prefix alparancsok és makrók eltávolítása :
 
  RESet
 
      hatása : a képernyõ "pending" (függõben levõ) állapotát
      megszünteti, azaz a prefix sorba beírt prefix
      alparancsot vagy makrót törli onnan.
      (s)
 
 
    - A XEDIT SET változók értékének visszaállítása :
 
  RESTore
 
      hatása : a PRESERVE paranccsal elmentett editor változók
      értékeit visszaállítja.
      (s)
 
 
    - A képernyõn nem látható részek megjelenítése :
 
  RGTLEFT  ›n!
 
      hatása : a jelenleg képernyõn nem látható adatokat
      megjeleníti. "n" oszloppal mozgatja a képernyõt jobbra,
      vagy balra a jelenlegi VERSHIFT értéktõl függõen. A
      jelenlegi VERSHIFT érték meghatározza, hogy jobbra vagy
      balra történik-e a mozgás, amikor az RGTLEFT-et kiadjuk.
      Ha a VERSHIFT érték kisebb vagy egyenlõ nullával, a
      jobboldali részeket teszi láthatóvá "n" oszloppal
      elcsúsztatva, és ez az érték lesz egyben a VERSHIFT
      értéke is. Amikor VERSHIFT értéke nagyobb mint nulla,
      visszafelé balra mozog, és a file eredeti megjelenéséhez
      tér vissza. Ha "n"-t elhagyjuk a képernyõ maximum 3/4
      logikai képernyõ szélességben mozdul el. Ha a logikai
      rekordhossz kisebb, mint a logikai képernyõ szélesség
      plusz 3/4 képernyõ szélesség, akkor csak a logikai
      rekord részét jeleníti meg. A RGTLEFT makró nem okoz
      adatvesztést és a sor- és oszloppointert nem
      változtatja. (VERSHIFT : ld. QUERY VERSHIFT)
      (m)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     27
 
 
 
 
 
 
                                  29
 
 
    - A képernyõ jobb oldali részének láthatóvá tétele :
 
  RIght ›n!
 
      hatása : "n" számú pozícióval jobbra lépteti a képernyõt
      az utolsó oszlop pozícióhoz képest, azaz a file-t "balra
      úsztatja". Ha "n"-t elhagyjuk eggyel pozícionál jobbra.
      A parancs nem okoz adatvesztést és a sor- és
      oszloppointer helye sem változik.
      (s)
 
 
    - File mentése lemezre szerkesztési módban maradva :
 
  SAVE  ›fn ›ft ›fm!!!
  SSAVE
 
      hatása : a file-t kimenti a lemezre anélkül, hogy a
      szerkesztést befejeznénk. Ha "fn ft fm"-et megadjuk,
      akkor az itt megadott file-ba menti el a szerkesztett
      file-t. Teljes elhagyása esetén a szerkesztett file-al
      azonos file-t írja felül. Ha csak "fn"-t adunk meg,
      akkor "ft" és "fm" ugyanaz marad, mint a szerkesztett
      file-é. Ha létezõ file-t akarunk felülírni, akkor
      alkalmazzuk az SSAVE parancsot.
      (s)
 
 
    - Párbeszédes "change" :
 
  SCHANGE  ›PF gomb száma!
 
      hatása : adott string minden elõfordulását megkeresi és
      csak akkor cseréli le, ha engedélyeztük a cserét a
      megfelelõ PF gomb lenyomásával. A makrót definíáljuk rá
      a "SET PFn makrónév" paranccsal egy nem használt PF
      gombra, így alakítva ki a párbeszédes "change"
      mûveletét. Ha a CLOCATE alparancsot használjuk csak egy
      PF gomb szükséges, ha a CHANGE alparancsot, akkor két PF
      gomb; az egyik megkeresi a stringet, a másik elvégzi a
      cserét. Pl.: SET PF6 SCHANGE 9, a CHANGE /iii/uuu/-t PF6-
      al kell elküldeni, ekkor megkeresi "iii" stringet,
      kiírja a képernyõ üzenet területére, és megmondja melyik
      PF gomb lenyomására végzi el a cserét.
      (m)
 
 
    - Különbözõ szerkesztési opciók értékeinek megváltoztatása :
 
  SET  opció
 
      hatása : az "opció" értéke módosul. Az opciók leírását
      külön fejezetben közöljük.
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     28
 
 
 
 
 
 
                                  30
 
 
    - Adatok mozgatása jobbra vagy balra a képernyõn :
 
  SHift Left  ›cols ›cél!!
    Right
 
      hatása : "cols" oszloppozícióval "cél"-lal meghatározott
      sorig a sorokat jobbra, ill. balra mozgatja a képernyõn.
      Jobbra shift-elés esetén a csonkítási oszlopon túl nyúló
      részeket vágja le, balra shift-elve pedig a baloldali
      zóna részen túl nyúló adatokat. A jobbra mozgatott sorok
      elejét, a balra mozgatott sorok végét szóközökkel tölti
      fel. A parancs alkalmazása adat vesztést okoz.
      (s)
 
 
    - Folyamatos input sor megadás :
 
  SI
 
      hatása : a prefix sorban kiadott parancs egy üres sort
      készít. Ha a sor feltöltését, egy ENTER leütése követi,
      újabb input sor készül. Az ENTER kétszeri lenyomására
      szüntethetõ meg a folyamatos input sor adása, ilyenkor
      az utoljára adott (üres) input sort törli.
      (m)
 
 
    - Sorok rendezése növekvõ vagy csökkenõ sorrendbe :
 
  SORT  cél ›A! col1 col2 ›col1 col2 ! ...
      ›D!
 
      hatása : az aktuális sortól "cél"-lal meghatározott
      sorig "col1" oszloptól "col2" oszlopig rendezi (EBCDIC
      szerint) a sorokat "A"-növekvõ, "D"-csökkenõ sorrendbe.
      (m)
 
 
    - Képernyõ mûvelet szimulálása :
 
  SOS  opció
 
      hatása : adott funkcióhoz képernyõ mûveletet szimulál.
      Fõként a XEDIT makrókban vagy a PF gomb hozzárendelésekben
      alkalmazva a képernyõ mûvelet elvégzésérõl gondoskodik.
      Az opciók lehetnek :
       ALarm  A terminál sípol a következõ REFRESH-nél
       CLEAR  törli a képernyõt
       LINEAdd   új sort ad a kurzor után
       LINEDel   törli a sort a kurzornál
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     29
 
 
 
 
 
 
                                  31
 
 
       NUlls  kicseréli a sorban a null karaktereket
           szóközre és viszont
       NUlls ON   a sorvégi szóközöket null karakterre
           cseréli
       NUlls OFF  a sorvégi null karaktereket szóközre
           cseréli
       PFn     hatása azonos a PF gomb lenyomásával
       POP     a kurzor pozíciót behozza a stack-bõl
       PUsh  elmenti a kurzor pozíciót a stack-be.
           Csak 5 pozíciós stack-ként használható
       TABB ›n|1!  a kurzor "n" tabulátor pozíciót visszaáll
       TABCmd a kurzor a parancssorra pozícionál
       TABCMDB ›n|1! a kurzort az elõzõ logikai képernyõ
           parancssorába mozgatja; "n" megadásánál
           az "n" számú logikai képernyõvel elõbbre
           lévõ logikai képernyõ parancssorába
           helyezi el a kurzort.
       TABCMDF ›n|1! a kurzort a következõ logikai képernyõ
           képernyõ parancssorába helyezi el; "n"
           megadásánál az "n"-el hátrább levõ logika
           képernyõ parancssorába mozgatja a
           kurzort.
       TABF ›n|1!  a kurzor "n" tabulátor pozícióval elõrébb
           áll
      (s)
 
 
    - Sor két vagy több sorra bontása :
 
  SPlit ›Aligned! ›Column!
        ›CURSOR!
 
      hatása : "Column" oszloppozíciónál bontja ketté az
      aktuális sort. "CURSOR" esetén a kurzort tartalmazó sort
      szedi ketté, a második sor ott fog kezdõdni ahova a
      kurzort pozícionáltuk. "Aligned" használatánál a vezetõ
      szóközöket eltávolítja.
      (m)
 
 
    - Sor ketté bontása vagy összerakása :
 
  SPLTJOIN
 
      hatása : ha a kurzor a sor végén áll hozzáírja a
      következõ sort a sorhoz a kurzor pozíciójától kezdõdõen.
      Egyébként a kurzor pozíciónál a sort szétbontja. Ezt a
      parancsot érdemes egy PF gombra rádefiniálni.
      (m)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     30
 
 
 
 
 
 
                                  32
 
 
    - File adott sorainak betöltése a stack-be  :
 
  STACK ›cél ›stcol ›l!!!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen az "stcol"
      oszloptól "l" hosszon leteszi a "cél"-lal meghatározott
      sorig terjedõ részt a stack-be, FIFO módszerrel.
      (s)
 
 
    - A SET alparancs változóinak megjelenítése :
 
  STATus  ›filenév!
 
      hatása : megjeleníti vagy letárolja a jelenleg érvényes
      SET változókat. "filenév" megadásánál egy Xedit makró
      készül (a makró neve : "filenév", filetípusa : XEDIT),
      melyet, végrehajtva a STATUS filenév kiadásakori állapot
      állítódik vissza.
      (m)
 
 
    - Pozícionálás a file elejére :
 
  TOp
 
      hatása : a sorpointert a file elsõ sora fölé (a "TOP OF
      FILE" sorra) vagy a SET RANGE alparancsban meghatározott
      "range" terület elsõ sorára állítja.
      (s)
 
 
    - Szerkesztési értékek betöltése a stack-be, makróban való
      feldolgozáshoz :
 
  TRAnsfer kulcsszó
 
      hatása : a "kulcsszó" helyén megadott (külön fejezetben
      közölt) nevû opciók értékét elhelyezi a stack-ben. A
      parancsot makróban használva, elérhetjük a megadott
      szerkesztési értékeket. Pl.: az aktuális sor sorszámát,
      a szerkesztett file típusát, a logika rekord hosszot,
      stb.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     31
 
 
 
 
 
 
                                  33
 
 
    - Sorok kiíratása :
 
  Type  ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdve megjeleníti a "cél"-
      lal meghatározott sorig tartó sorokat; a sorpointer az
      utolsó kiírt sorra áll, így ez a sor lesz az új aktuális
      sor. Ha "célt"-t elhagyjuk csak az aktuális sort
      jeleníti meg.
      (s)
 
 
    - Sor léptetése a file eleje felé :
 
  Up    ›n!
 
      hatása : "n" sorral mozgatja a sorpointert a file eleje
      felé. Ha "n" helyett "*"-ot írunk a sorpointer a "TOP OF
      FILE" sorra áll. Ha "n"-et nem adjuk meg, akkor csak egy
      sort lép a file eleje felé.
      (s)
 
 
    - Kisbetûk konvertálása nagybetûkre :
 
  UPPercas ›cél!
 
      hatása : az aktuális sortól kezdõdõen a "cél"-lal
      meghatározott sorig minden kisbetût nagybetûre vált. Ha
      "*"-ot adunk meg a file maradék részét váltja át. Ha
      "cél"-t elhagyjuk csak az aktuális sort váltja
      kisbetûre.
      (s)
 
 
    - File(ok) szerkesztése :
 
  Xedit ›fn ›ft ›fm!!! ›(opciók)!
 
      hatása : az "fn ft fm" által megadott file-t beolvassa a
      virtuális tárba. (Részletes ismertetõ a legelsõ
      fejezetben található) +jabb szerkesztési parancs kiadása
      esetén a file-ok ún. "kör"-be kerülnek, melyeket egy
      üres Xedit parancs kiadásával érhetünk el.
      (s)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     32
 
 
 
 
 
 
                                  34
 
 
    - Alparancs újra kiadásának lehetõsége :
 
  &    ›alparancs!
 
      hatása : az "alparancs"-ot végrehajtja, majd a
      parancssorban újra megjeleníti a kiadott parancsot,
      felkínálva a lehetõséget az alparancs újabb
      végrehajtására.
      (s)
 
 
    - Utoljára kiadott parancs újra végrehajtása :
 
  =    ›alparancs!
 
      hatása : újra végrehajtja az utoljára kiadott
      alparancsot vagy makrót. "alparancs" megadásnál, elõbb
      végrehajtja a megadott alparancsot, majd újra futtatja
      az elõzõ alparancsot.
      (s)
 
 
    - Utoljára végrehajtott parancs megjelenítése :
  ?
      hatása : megjeleníti a parancssorban az utoljára
      végrehajtott XEDIT alparancsot, kivéve az = és a ?
      alparancsokat.
      (s)
 
 
    - Makrók optimalizálása :
 
  VMFOPT
 
      hatása : az EXEC2 nyelven írt makrót optimalizálja.
      (m)
 
 
    - Az optimalizált makrók visszaalakítása :
 
  VMFDEOPT
 
      hatása : a VMFOPT alparanccsal optimalizált makrókat
      visszalakítja az eredeti formájukra.
      (m)
    XEDIT leírás      Alparancsok és makrók     33
 
 
 
 
 
 
                                  35
 
 
     A XEDIT prefix alparancsok és makrók ismertetése
 
 
 
 
    -  Üres sor(ok) megadása :
 
  A    :: egy sort ad.
  nA    :: "n" darab sort ad.
  An    :: "n" darab sort ad.
 
      hatása : a prefix terület adott sorában kiadva e
      parancsot "n" darab üres sort készít a sor után.
      (s)
 
 
    -  Sor(ok) vagy sor-blokk másolása :
 
  C    :: egy sor másolása
  Cn    :: "n" darab sor másolása
  nC    :: "n" darab sor másolása
  CC    :: sor-blokk másolása
 
      hatása : e másoló alparancs kiadása után az F (forward)
      vagy P (preceding) prefix alparancsot egy másik sor
      prefix területén kiadva elvégzi a másolást. "Cn" vagy
      "nC" esetén a prefix területen kiadott parancsot követõ
      "n" darab sort fog másolni. "CC"-t kell kiadni az elsõ
      és utolsó másolni kívánt prefix terület sorába, ha egy
      adott blokkot (sor-blokkot) szeretnénk másolni.
      (s)
 
 
    -  Sor(ok) vagy sor-blokk törlése :
 
  D    :: egy sort töröl
  Dn    :: "n" darab sort töröl
  nD    :: "n" darab sort töröl
  DD    :: sor-blokk törlése
 
      hatása : "DD" megadásnál a kiválasztott file összefüggõ
      részletét törli. A törlés kezdõdhet ill. végzõdhet
      különbözõ képernyõn, de csak azonos file-on belül|
      (s)
 
 
    -  Sor logikai kiterjesztése :
 
  E
 
      hatása : azt a sort, amelynek a prefix területén az E
      (EXTEND) prefix alparancsot kiadtuk, a teljes logikai
      sort - mely két fizikai sorként jelenik meg - egy
      sorként kezel a továbbiakban.
      (s)
    XEDIT leírás      Prefix alparancsok és makrók 34
 
 
 
 
 
 
                                  36
 
 
    -  C vagy M prefix parancsok végrehajtási körének kijelölése :
 
  F
      hatása : azonosítja azt a sort, mely után másoljuk vagy
      mozgatjuk a C vagy M prefix alparanccsal kijelölt
      sor(oka)t.
      (s)
 
 
    -  Sor(ok) inzertálása :
 
 
  I    :: egy sor inzertálása
  nI    :: "n" darab sor inzertálása
  In    :: "n" darab sor inzertálása
 
      hatása : egy vagy több sort inzertál közvetlenül azután
      a sor után, melynek prefix területén ezt az alparancsot
      kiadtuk.
      (s)
 
 
    -  Sor(ok) vagy sor-blokk mozgatása :
 
  M    :: egy sor mozgatása
  Mn    :: n darab sor mozgatása
  nM    :: n darab sor mozgatása
  MM    :: sor-blokk mozgatása
 
      hatása : egy sort vagy "n" egymást követõ sort mozgat
      egyik helyrõl egy másikra a file-ban. "MM" esetén F vagy
      P prefix alparanccsal jelölhetõ ki, hogy a mozgatás hova
      történjen. Minden sor másik helyre történõ mozgatása
      esetén az eredeti sor törlõdik.
      (s)
 
 
    -  C vagy M prefix alparancs végrehajtási körének kijelölése :
 
  P
      hatása : azonosítja azt a sort, amely elé lesz(nek)
      másolva vagy mozgatva a C vagy M prefix alparanccsal
      kijelölt sor(ok).
      (s)
 
 
    -  Az X prefix makróval kizárt sor(ok) újra megjelenítése :
 
  S    :: minden sort megjelenít
  S*    :: minden sort megjelenít
  Sn    :: az elsõ "n" sort írja ki
  S+n  :: az elsõ "n" sort írja ki
  nS    :: az elsõ "n" sort írja ki
  S-n  :: az utolsó "n" sort jeleníti meg
 
      hatása : az alparancs csak prefix területen adható ki,
      kiadását követõen újra megjeleníti a sort vagy sorokat,
      melyeket az X prefix makróval, az ALL makróval vagy más
      sor szelektáló editor alparanccsal kizártunk a
      terminálon való megjelenítésbõl.
      (m)
    XEDIT leírás      Prefix alparancsok és makrók 35
 
 
 
 
                                  37
 
 
                                  38
 
 
    -  Skála-sor megjelenítése   :
 
  SCALE
 
      hatása : azután a sor után, melynek prefix területén ezt
      az alparancsot kiadtuk, megjelenik a skála-sor (scale
      line). Hatása azonos a "SET SCALE ON n" alparancs
      kiadásával.
      (s)
 
 
    -  Tabulátorjel feltüntetése :
 
  TABL
 
      hatása : abban a sorban, melynek a prefix területén ezt
      az alparancsot kiadtuk, minden tabulátor oszlopban a
      jelenlegi tabulátor kijelöléseknek megfelelõen
      megjeleníti a "T" tabulátorjeleket a képernyõn. Hatása
      megegyezik a "SET TABLINE ON n" alparanccsal, "n" a sor
      száma, ahol a tabulátor jelek megjelennek. A
      tabulátorjel megjelenését a "SET TABL OFF" alparanccsal
      tilthatjuk le.
      (s)
 
 
    -  Sor(ok) kizárása a képernyõn való megjelenésbõl :
 
  X    :: egy sor kizárása
  Xn    :: "n" darab egymást követõ sor kizárása
  nX    :: "n" darab egymást követõ sor kizárása
  XX    :: sor-blokk kizárása
 
      hatása : attól a sortól kezdve, melynek prefix területén
      az alparancsot kiadtuk, "n" darab sort nem jelenít meg a
      képernyõn. "XX"-et kiadva az elsõ és utolsó kizárandó
      sor prefix területén, egymást követõ sorokat (a második
      "XX" lehet különbözõ képernyõn is) zárhatunk ki.
      (m)
 
 
    -  Sor szimbólikus névvel ellátása :
 
  .xxxx
 
      hatása: az "xxxx" helyén megadott, maximum 4 karakteres
      név lesz a sor szimbólikus neve, mellyel a szerkesztés
      során hivatkozhatunk az adott sorra.
      (s)
    XEDIT leírás      Prefix alparancsok és makrók 36
 
 
 
 
 
 
                                  39
 
 
    -  Sor(ok) balra léptetése   :
 
  <    :: egy sor egy oszloppal való balra léptetése
      :: egy sor egy oszloppal való jobbra léptetése
  >n    :: egy sor "n" oszloppal való jobbra léptetése
  n>    :: egy sor "n" oszloppal való jobbra léptetése
  >>    :: sor-blokk egy oszloppal jobbra léptetése
  >>n  :: sor-blokk "n" oszloppal jobbra léptetése
  n>>  :: sor-blokk "n" oszloppal jobbra léptetése
 
      hatása : az adatokat "n" oszlopszámmal jobbra shift-eli,
      úgy hogy a jobboldali részek elvesznek, a baloldali
      részt pedig szóközzel tölti fel. "<<" alkalmazásánál
      egymást követõ sorokat shift-el jobbra (a sor-blokk
      utolsó sora lehet különbözõ képernyõn is|).
      (m)
 
 
    -  Sor(ok) többszörözése :
 
  "   :: egy sor megduplázása
 
  "n vagy
  n"   :: sor többszörözése "n"-szer
 
  ""n vagy
 
  n""  :: sor-blokk többszörözése "n"-szer
 
      hatása : megtöbbszörözi azt a sort, melynek prefix
      területén az alparancsot kiadtuk.
      (s)
    XEDIT leírás      Prefix alparancsok és makrók 37
 
 
 
 
 
                                  40
 
 
 
 
 
         Az EXTRACT alparancs és operandusai
 
 
      Az EXTRACT alparancs formája :
 
 
    EXTract /operandus›/operandus›/operandus...!!!
 
 
      hatása : információt ad a külsõ XEDIT változókról vagy
      file adatokról a makróban. A XEDIT visszatérési
      információi egy vagy több változóban kaphatnak helyet,
      melyeket a makróval megvizsgálhatunk vagy
      felhasználhatunk különbözõ célokra.
       Ezen alparancs kiadását követõen a visszatérési érték
      "name.n" formájú. "name" a kért operandus neve, "n"
      pedig egy index, mely megkülönbözteti a visszatérõ
      értékeket. A "name.0" tartalma mindig a változók számát
      (a "name.0"-n kívül) tartalmazza. EXEC2 és EXEC változók
      visszatérési formája: "&name.n".
 
 
      Az EXTRACT alparancs operandusai és változói :
 
 
  ACTion
 
      Visszatérési érték : "ON" vagy "OFF", mely azt mutatja,
      hogy a file-ban, vagy a file paramétereiben történt-e
      változás?
 
    ACTION.1  ON|OFF
 
 
  ALT
 
      Visszatérési érték : az utolsó AUTOSAVE és SAVE mûvelet
      óta a file-ban történt módosítások száma, vagy a SET ALT
      alparancs értéke.
 
    ALT.1    a módosítások száma az utolsó AUTOSAVE mûvelet óta
      .2    a módosítások száma az utolsó SAVE mûvelet óta
 
 
  APL
 
      Visszatérési érték : a SET APL alparancs értéke.
 
    APL.1    ON|OFF
 
 
  ARBchar
 
      A visszatérési érték : "ON" vagy "OFF" és a SET ARBCHAR
      alparancsban meghatározott speciális karakter.
 
    ARBCHAR.1  ON|OFF
      .2  a speciális karakter
    XEDIT leírás      Extract alparancs     38
 
 
 
 
 
 
 
 
  AUtosave
 
      Visszatérési érték : a SET AUTOSAVE alparancs jelenlegi
      értéke.
 
    AUTOSAVE.1 OFF vagy egy szám, mely azt mutatja, hogy az
         automatikus SAVE alparancs kibocsájtására hány
         módositás megtörténte után kerül sor.
       .2 filenév; annak a file-nak a neve, amelybe az
         AUTOSAVE alparancs kibocsájtásakor a file kerül.
       .3 az utolsó autosave mûvelet óta történt módosítások
         száma
       .4 autosave filemód (1 karakter)
 
 
  BASEft
 
      Visszatérési érték : a LOAD alparancsban vagy a XEDIT
      parancsban megadott alap filetípus.
 
    BASEFT.1  a filetípusa
 
 
  CASE
 
      Visszatérési érték : a SET CASE alparanccsal
      meghatározott jelenleg érvényben levõ betû kezelésimód
      kijelölés.
 
    CASE.1   MIXED|UPPER
      .2   RESPECT|IGNORE
 
 
  CMDline
 
      Visszatérési érték : a SET CMDLINE alparanccsal megadott
      jelenlegi értékek.
 
    CMDLINE.1  ON|OFF|TOP|BOTTOM
      .2  a képernyõn annak a sornak a száma, ahova a
         parancssor ki lett jelölve
 
 
  COLOR field|*
 
      Visszatérési érték a SET COLOR paranccsal meghatározott
      jelenlegi értékek.
 
    COLOR.1   ARROW    color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.2   CMDLINE   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.3   CURLINE   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.4   FILEAREA  color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.5   IDLINE   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.6   MSGLINE   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.7   PENDING   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.8   PREFIX   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.9   SCALE    color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.10  SHADOW   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.11  STATAREA  color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.12  TABLINE   color exthi HIGH|NOHIGH
    COLOR.13  TOFEOF   color exthi HIGH|NOHIGH
    XEDIT leírás      Extract alparancs     39
 
 
 
 
 
 
 
  COLPtr
 
      Visszatérési érték : a SET COLPTR alparancsban
      meghatározott "ON" vagy "OFF", mely azt határozza meg,
      hogy a typewriter terminálon aláhúzásjellel jelenítse
      meg az editor az oszloppointert vagy egyáltalán ne
      tüntesse fel.
 
    COLPTR.1  ON|OFF
 
 
  COLumn
 
      Visszatérési érték: az oszloppointer oszlopszáma.
 
    COLUMN.1  a jelenlegi oszlopszám értéke
 
 
  CTLchar ›char!
  CTLchar char
 
      Visszatérési értékek a SET CTLCHAR alparancsban megadott
      "char" karakter védett állapotban (protect) a
      hozzárendelt szín, kiterjesztett megvilágítás és a
      fényerõ. Ha "char"-t megadtuk és CTLHAR.1= OFF,
      CTLCHAR.2, CTLCHAR.3 és CTLCHAR.4 nem kap értéket. Ha
      SET CTLCHAR nem OFF (vezérlõ karaktert definiáltunk),
      akkor CTLCHAR.0= 0 és nem lesz más visszatérõ érték.
 
    CTLCHAR.1  PROTECT|NOPROTECT|OFF
      .2  szín
      .3  kiterjesztett megvilágítás (exthi)
      .4  HIGH|NOHIGH|INVISIBLE
 
 
  CTLchar
 
      Visszatérési érték : a SET CTLCHAR alparancsban
      definiált escape karakter és a vezérlõ karakterek. Ha
      CTLCHAR.1="OFF", akkor CTLCHAR.2-nek és CTLCHAR.3-nak
      nincsennek visszatérési értékei.
 
    CTLCHAR.1  ON|OFF
      .2  escape karakter
      .3  vezérlõ karakterek listája
 
 
  CURline
 
      Visszatérési értékek az aktuális sor kijelöléséhez
      kapcsolódó értékek. (A typewriter terminál visszatérési
      értékeit itt nem soroljuk fel.)
 
    CURLINE.1  M ›+n|-n! | ›-!n
      .2  az aktuális sor száma a képernyõn
      .3  az aktuális sor tartalma (vagy null string, ha a
         sorpointer a TOF vagy EOF soron áll)
      .4  ON|OFF (ON ha a CURLINE-t megváltoztattuk, vagy
         inzertáltuk ebben a szerkesztési idõszakban)
    XEDIT leírás      Extract alparancs     40
 
 
 
 
 
 
 
 
  CURSor
 
      Visszatérési érték : a jelenlegi és az eredeti kurzor
      pozíció a képernyõn (sor és oszlopszám) és a file-ban
      (sor és oszlopszám) továbbá a prioritás, ha ezt megadtuk
      a CURSOR alparancsban. A jelenlegi kurzor pozíció: ahol
      a megjelent képernyõn a kurzor elhelyezkedik. Az eredeti
      kurzor pozíciója pedig az a hely, ahol a kurzor a makró
      vagy a prefix alparancs végrehajtását megelõzõ "READ"
      mûvelet kiadásakor volt. Ha a kurzor nincs a file-ban (a
      file területen) a CURSOR.3 és CURSOR.4 = -1. Ha
      eredetileg nem volt a file-ban a CURSOR.7 és CURSOR.8 = -
      1.
 
    CURSOR.1  kurzor pozíció a képernyõn (sorszám)
      .2  kurzor pozíció a képernyõn (oszlopszám)
      .3  kurzor pozíciója a file-ban (sorszám)
      .4  kurzor pozíciója a file-ban (oszlopszám)
      .5  eredeti kurzor pozíció a képernyõn (sorszám)
      .6  eredeti kurzor pozíció a képernyõn (oszlopszám)
      .7  kurzor pozíciója a file-ban (sorszám)
      .8  kurzor pozíciója a file-ban (oszlopszám)
      .9  magasabb prioritás vagy 0
 
 
  DISPlay
 
      Visszatérési érték : a SET DISPLAY alparancsban
      szelekciós szinttel megadott sor.
 
    DISPLAY.1  a megjelenített sor kezdõértéke
      .2  a megjelenített sor végértéke
 
 
  EFMode
 
      Visszatérési érték : a legelõször betöltött file
      filemódjának két karaktere.
 
    EFMODE.1  belépési filemód (a filemódja, amikor a XEDIT
         környezetet megadtuk)
 
 
  EFName
 
      Visszatérési érték : a legelõször betöltött file
      filenevének nyolc karaktere.
 
    EFNAME.1  belépési filenév (a file neve, amikor a XEDIT
         környezetet megadtuk)
 
 
  EFType
 
      Visszatérési érték : a legelõször betöltött file
      filetípusának nyolc karaktere.
 
    EFNAME.1  belépési filetípus (a file típusa, amikor a XEDIT
         környezetet megadtuk)
    XEDIT leírás      Extract alparancs     41
 
 
 
 
 
 
 
 
  ENTer
 
      Visszatérési érték : a SET ENTER alparanccsal megadott
      ENTER gombra vonatkozó érték.
 
    ENTER.1   BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
     .2   ENTER gomb definíciója
 
 
  EOF
 
      Visszatérési érték az editor által meghatározott "ON"
      vagy "OFF". EOF "ON", amikor a sorpointer eléri a file
      vége (vagy a "range" terület vége) sort.
 
    EOF.1    ON|OFF
 
 
  EOL
 
      Visszatérési érték az editor által meghatározott "ON"
      vagy "OFF". EOL "ON", amikor az oszloppointer a jobb
      oldali zóna rész plusz egy értéket eléri.
 
    EOL.1    ON|OFF
 
 
  ESCape
 
      Visszatérési érték : a SET ESCAPE alparancsban
      meghatározott escape karakter.
 
    ESCAPE.1  ON|OFF
      .2  escape karakter
 
 
  FILler
 
      Visszatérési érték : a SET FILLER alparancsban
      meghatározott töltõ karakter.
 
    FILLER.1  töltõ karakter
 
 
  FLscreen
 
      Visszatérési érték : a képernyõn a file-ból megjelenõ
      elsõ és utolsó sor sorszáma.
 
    FLSCREEN.1 az elsõ sor száma
       .2 az utolsó sor száma
 
 
  FMode
 
      Visszatérési érték : a filemód két karaktere.
 
    FMODE.1   filemód
    XEDIT leírás      Extract alparancs     42
 
 
 
 
 
 
 
 
  FName
 
      Visszatérési érték : a filenév 8 karaktere.
 
    FNAME.1   filenév
 
 
  FType
 
      Visszatérési érték : a filetípus 8 karaktere.
 
    FTYPE.1   filetípus
 
 
  FULLread
 
      Visszatérési érték : a SET FULLREAD alparancsban
      megadott "ON" vagy "OFF".
 
    FULLREAD.1 ON|OFF
 
 
  HEX
 
      Visszatérési érték : a SET HEX alparancsban kijelölt
      érték.
 
    HEX.1    ON|OFF
 
 
  IMage
 
      Visszatérési érték : a SET IMAGE alparancsban elõírt
      érték egyike.
 
    IMAGE.1   ON|OFF|CANON
 
 
  IMPcmscp
 
      Visszatérési érték : a SET IMPCMSCP alparancsban
      meghatározott érték.
 
    IMPCMSCP.1 ON|OFF
 
 
  INPmode
 
      Visszatérési érték : "ON" vagy "OFF", mely meghatározza
      az input mód megadását, vagy sem.
 
    INMODE.1  ON|OFF
 
 
  LASTLorc
 
      Visszatérési érték : az editor vagy a SET LASTLORC
      alparancs által meghatározott jelenlegi LASTLORC puffer
      tartalom.
 
    LASTLORC.1 LASTLORC puffer tartalma vagy üres
    XEDIT leírás      Extract alparancs     43
 
 
 
 
 
 
 
  LASTmsg
 
      Visszatérési érték : az editor által utoljára elküldött
      üzenet. (Ez függ a SET MSGMODE alparancs operandusaitól;
      az üzenet megjelenhet, vagy sem.) Ha "CP SET EMSG OFF"
      lett kiadva, a LASTMSG nem update-olható, még akkor sem
      ha "SET MSGMODE ON" van.
 
    LASTMSG.1  az utoljára kibocsájtott üzenet, vagy üres
 
 
 
  LENgth
 
      Visszatérési érték : az aktuális sor hossza az elsõ
      oszloptól a csonkítási (truncation) oszlopig.
 
    LENGTH.1  az aktuális sor hossza (a TOF és EOF sorok
         hossza=0.)
 
 
  LIne
 
      Visszatérési érték : az aktuális sor száma, a file
      relatív kezdetétõl.
 
    LINE.1   az aktuális sor sorszáma (a file-ban)
 
 
  LINENd
 
      Visszatérési érték : a SET LINEND alparancsban
      meghatározott "ON" ill. "OFF" és a sorzáró karakter.
 
    LINEND.1  ON|OFF
      .2  sorzáró karakter
 
 
  LRecl
 
      Visszatérési érték : a file logikai rekord hossza.
 
    LRECL.1   a file LRECL értéke
 
 
  LScreen
 
      Visszatérési érték : a képernyõhöz kapcsolódó 6 egész
      érték.
 
    LSCREEN.1  sorok száma a logikai képernyõn
      .2  oszlopok száma a logikai képernyõn
      .3  a logikai képernyõ bal sarkának sorszáma
      .4  a logikai képernyõ bal sarkának oszlopszáma
      .5  sorok száma a fizikai képernyõn
      .6  oszlopok száma a fizikai képernyõn
    XEDIT leírás      Extract alparancs     44
 
 
 
 
 
 
 
 
  MACRO
 
      Visszatérési érték : a SET MACRO alparancsban
      meghatározott érték.
 
    MACRO.1   ON|OFF
 
 
  MASK
 
      Visszatérési érték : a SET MASK alparancsban
      meghatározott jelenlegi maszk sor értéke.
 
    MASK.1   maszk definíció
 
 
  MSGLine
 
      Visszatérési érték : az üzenetsor megadás ("ON") vagy
      kikapcsolás ("OFF"), ill. helye, száma és OVERLAY ha ezt
      megadtuk a SET MSGLINE alparancsban. Ha SET MSGLINE.1=
      OFF akkor MSGLINE.2, MSGLINE.3 és MSGLINE.4 nem kap
      értéket.
 
    MSGLINE.1  ON|OFF
      .2  M ›+n|-n! | ›-!n
      .3  az üzenet sorok száma, amelyet kiterjesztettünk az
         üzenet megjelenéséhez
      .4  OVERLAY vagy null karakterek
 
 
  MSGMode
 
      Visszatérési érték : a SET MSGMODE alparancsban
      meghatározott érték.
 
    MSGMODE.1  ON|OFF
      .2  LONG|SHORT
 
 
  NBFile
 
      Visszatérési érték : a jelenleg szerkesztett file-ok
      száma.
 
    NBFILE.1  a XEDIT "kör"-ben levõ file-ok száma
 
 
  NONDisp
 
      Visszatérési érték : a SET NONDISP alparancsban
      definiált nem megjeleníthetõ karakter.
 
    NONDISP.1  nem megjeleníthetõ karakter
 
 
  NULls
 
      Visszatérési érték : a SET NULLS alparancs értéke.
 
    NULLS.1   ON|OFF
    XEDIT leírás      Extract alparancs     45
 
 
 
 
 
 
 
  NUMber
 
      Visszatérési érték : a SET NUMBER alparancs értéke.
 
    NUMBER.1  ON|OFF
 
 
  PAn
 
      Visszatérési érték : a SET PAn alparancsban a PAn
      funkció gomb kijelölt értékei.
 
    PAn.1    BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
    PAn.2    PAn gomb definíciója
 
 
  PA ›*!
 
      Visszatérési érték : az összes PA gomb kijelölés
      értékei.
 
    PA1.0    a PA1 gomb kijelöléséhez kapcsolódó visszatérési
         értékek száma
    PA1.1    BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
    PA1.2    a PA1 gomb definíciója
    .
    .
    .
    PA3.0    a PA3 gomb kijelöléséhez kapcsolódó visszatérési
         értékek száma
    PA3.1    BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
    PA3.2    a PA3 gomb definíciója
 
 
  PACK
 
      Visszatérési érték : a SET PACK alparancsban a file
      tárolási módjára vonatkozó érték.
 
    PACK.1   ON|OFF
    XEDIT leírás      Extract alparancs     46
 
 
 
 
 
 
 
 
  PENDing ›BLOCK! ›OLDNAME! name|* ›cél1 ›cél2!!
 
      Visszatérési érték : az ún. "pending" listáról
      információ, figyelembe véve a sajátos alparancs vagy
      makró neveket, illetve az elsõ pending belépést.
      BLOCK   - jelzi, hogy a "pending" listát csak a BLOCK
           belépésnél ellenõrzi és a "BLOCK" szó lesz
           a visszatérési érték, ha talált egyet.
      OLDNAME  - jelzi, hogy a megadott név a prefix
           alparancs vagy makró neve.
      name    - jelzi, hogy a a prefix alparancs vagy makró
           neve, amelyet keresünk. Ha OLDNAME is meg
           lett adva, akkor a név az eredeti prefix
           alparancs vagy makró neve lesz, függetlenül
           attól, hogy lett-e ehhez a névhez szinonima
           hozzárendelve. Egyébként feltételezi a
           szinonimát (ez az új név) vagy a nevet,
           szinonima nélkül.
      *   - jelzi, hogy a "pending" listába az elsõ
           belépést kérjük vissza. Ha BLOCK is meg
           lett adva, akkor az elsõ blokk belépést
           kapjuk vissza.
      cél1 cél2 - azt a területet mutatja a file-ban, amihez
           hozzá lett rendelve a prefix alparancs vagy
           makró, és ezt fogja keresni. Ha csak "cél1"
           lett megadva a keresést cél1-nél kezdi a
           file végéig. Pl: EXTRACT /PENDING * +3/ a
           file elejétõl a harmadik sorig végzi a
           keresést. "Cél2"-t "cél1"-tõl számítja. Ha
           "cél1" például a harmadik sor és cél2=+5,
           akkor a keresést a harmadik sortól a
           nyolcadik sorig fogja végezni.
           Pl: EXTRACT /PENDING * :10 :2/ = EXTRACT
           /PENDING * :2 :10/
          Ha "cél1"-et és "cél2"-t nem adjuk meg a
           teljes "pending" listát keresi az egész
           file-ban a file elejétõl (:1).
       Ha nem talál "pending" belépést, akkor PENDING.0 = 0 és
      nem lesz más visszatérési érték. Ha cél meg lett adva és
      nem találja, akkor az EXTRACT return kódja "2" lesz.
 
 
    PENDING.1  a sor száma a file-ban
      .2  új név   -- a megadott név a prefix területen
      .3  régi név   -- a prefix alparancs vagy makró
              eredeti neve, a szinonima megfejtés
              után.
      .4  BLOCK|null  -- BLOCK tér vissza, ha prefix blokk
              belépés is van a "pending"
              listában; egyébként üres
      .5  op1|null   -- az elsõ operandus, amely a prefix
              alparancshoz vagy makróhoz hozzá
              lett kapcsolva
      .6  op2|null   -- a második operandus, amely a prefix
              alparancshoz vagy makróhoz hozzá
              lett kapcsolva
      .7  op3|null   -- a harmadik operandus, amely a
              prefix alparancshoz vagy makróhoz
              hozzá lett kapcsolva
    XEDIT leírás      Extract alparancs     47
 
 
 
 
 
 
 
 
  PFn
 
      Visszatérési érték : a SET PFn alparancsban
      meghatározott PF gomb definíció.
 
    PFn.1    BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
      .2    PFn gomb definíciója
 
  PF ›*!
 
      Visszatérési érték : az összes PF gomb kijelölés
      értékei.
 
    PF1.0    a PF1 gomb kijelöléséhez kapcsolódó visszatérési
         értékek száma
    PF1.1    BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
    PF1.2    a PF1 gomb definíciója
    .
    .
    .
    PF24.0   a PF24 gomb kijelöléséhez kapcsolódó visszatérési
         értékek száma
    PF24.1   BEFORE|AFTER|ONLY|IGNORE
    PA24.2   a PF24 gomb definíciója
 
 
  Point
 
      Visszatérési érték : az aktuális sorhoz rendelt
      szimbólikus név. Ha nincs névhozzárendelés, a POINT.0 =
      0 és POINT.1-nek nincs visszatérési értéke.
 
    POINT.1   a sor száma és az aktuális sorhoz rendelt név.
 
 
  PREfix
 
      Visszatérési érték : a SET PREFIX alparancsban a prefix
      területre vonatkozó értékek.
 
    PREFIX.1  ON|OFF|NULLS
      .2  RIGHT|LEFT
 
 
  PREfix Synonym name
 
         Visszatérési érték : a prefix alparancs vagy makró
         eredeti neve a szinonima megadása elõtt. Ha a
         "name" nincs a prefix szinonima táblázatban, a
         réginév egyenlõ az e parancsban megadott névvel
         (oldname=name).
 
    PREFIX.1  réginév (oldname)
    XEDIT leírás      Extract alparancs     48
 
 
 
 
 
 
 
 
  PREfix Synonym name *
 
      Visszatérési érték : a prefix alparancs(ok)hoz vagy
      makró(k)hoz rendelt régi és új szinonima név.
 
    PREFIX.1  újnév réginév
      .
      .
      .
    PREFIX.n  újnév réginév
 
 
  RANge
 
      Visszatérési érték : a SET RANGE alparancsban definiált
      "range" terület elsõ és utolsó sorának sorszáma.
 
    RANGE.1   a "range" terület elsõ sorának sorszáma
     .2   a "range" terület utolsó sorának sorszáma
 
 
  RECFm
 
      Visszatérési érték : a SET RECFM alparancsban
      meghatározott rekord formátum.("F", "V", "FP", vagy
      "VP")
 
    RECFM.1   a file rekordformátuma
 
 
  REMOte
 
      Visszatérési érték : "ON" vagy "OFF" attól függõen, hogy
      remote terminált használunk-e , ill. a SET REMOTE
      alparancsban meghatározott érték.
 
    REMOTE.1  ON|OFF
 
 
  RESERved
 
      Visszatérési érték : a képernyõ jelenleg lefoglalt
      sorainak száma. Ha nem történt sor lefoglalás RESERVED.0
      értéke 0 és nincs más visszatérési érték.
 
    RESERVED.1 a lefoglalt sor(ok) száma.
    XEDIT leírás      Extract alparancs     49
 
 
 
 
 
 
 
 
  RESERved *
 
      Visszatérési érték : azonos a fent közölttel, továbbá a
      sorra jellemzõ szín, fényerõ és szöveg hozzárendelés. Ha
      RESERVED.0 értéke 0 nincs más visszatérési érték.
 
    RESERVED.1 linenum color exthi HIGH|NOHIGH text
       .
       .
       .
       .n linenum color exthi HIGH|NOHIGH text
 
 
  RING
 
      Visszatérési érték : a szerkesztett file-ok száma és
      mindegyik file azonosító területe.
 
    RING.1   a "kör"-ben levõ file-ok száma
      .2   az elsõ file file azonosító sora
      .3   a második file file azonosító sora
      .
      .
      .
      .n    az n-dik file file azonosító sora
 
 
  SCALe
 
      Visszatérési érték : a SET SCALE alparancsban (vagy a
      SCALE prefix alparancsban) meghatározott skála-sor
      kijelölés ("ON" vagy "OFF") és a skála-sor helye a
      képernyõn. Ha SCALE "OFF" van, csak a SCALE.0 és SCALE.1
      kap értéket.
 
    SCALE.1   ON|OFF
     .2   M ›+n|-n! | ›-!n
     .3   a sor száma a képernyõn
 
 
  SCOPE
 
      Visszatérési érték : a SET SCOPE alparancsban
      meghatározott érték.
 
    SCOPE.1   ALL|DISPLAY
    XEDIT leírás      Extract alparancs     50
 
 
 
 
 
 
 
 
  SCReen
 
      Visszatérési érték : a SET SCREEN alparancsban
      meghatározott képernyõ attribútumok.
 
    SCREEn.1  SIZE|WIDTH|DEFINE képernyõ definíció
 
 
  SELect
 
      Visszatérési érték : az aktuális sor szelekciós szintje
      és a file maximális szelekciós szintje, melyet a SET
      SELECT alparancsban határoztunk meg.
 
    SELECT.1  az aktuális sor szelekciós szintje
      .2  a file-ban a legmagasabb szelekciós szint
 
 
  Seq8
 
      Visszatérési érték : "OFF", ha XEDIT parancsot vagy LOAD
      alparancsot adtunk ki NOSEQ8 operandussal, egyébként
      "ON".
 
    SEQ8.1   ON|OFF
 
 
  SERial
 
      Visszatérési érték : a sorazonosító, a növekmény, és a
      kezdõ sorszám, melyeket a SET SERIAL alparancsban
      definiáltunk.
 
    SERIAL.1  a sorozat vagy OFF
      .2  növekmény
      .3  kezdõ sorszám
 
 
  SHADow
 
      Visszatérési érték : a SET SHADOW alparancsban megadott
      "ON" vagy "OFF".
 
    SHADOW.1  ON|OFF
 
 
  SIDcode
 
      Visszatérési érték : egy 8 karakteres string, melyet a
      XEDIT parancs ill. a LOAD alparancs SIDCODE
      operandusában, vagy a SET SIDCODE alparancsban adtunk
      meg.
 
    SIDCODE.1  8 karakteres string (ha, meg lett adva) vagy
         szóközök
    XEDIT leírás      Extract alparancs     51
 
 
 
 
 
 
 
 
  Size
 
      Visszatérési érték : a szerkesztett file-ban a rekordok
      száma.
 
    SIZE.1   a rekordok száma
 
 
  SPAN
 
      Visszatérési érték : a SET SPAN alparancsban definiált
      értékek.
 
    SPAN.1   ON|OFF
      .2   BLANK|NOBLANK
      .3   n -- a file egymást követõ sorainak száma,
         amelyeket az editor egy karakter stringgé kapcsol
         össze
 
 
  SPILL
 
      Visszatérési érték : a SET SPILL alparancsban definiált
      érték valamelyike.
 
    SPILL.1   ON|OFF|WORD
 
 
  STAY
 
      Visszatérési érték : a SET STAY alparancsban definiált
      érték.
 
    STAY.1   ON|OFF
 
 
  STReam
 
      Visszatérési érték : a SET STREAM alparancsban definiált
      érték.
 
    STREAM.1  ON|OFF
 
 
  SYNonym
 
      Visszatérési érték : a SET SYNONYM alparancsban
      definiált érték.
 
    SYNONYM.1  ON|OFF
 
    XEDIT leírás      Extract alparancs     52
 
 
 
 
 
 
 
 
  SYNonym name
 
      Visszatérési érték : a szinonima - a minimális
      rövidítésével -, a szinonimához kapcsolódó definíció, és
      a sorzáró karakter (linend), ha meg lett adva. Ha a
      szinonima nem lett definiálva, a SYNONYM.1 és SYMONYM.3
      egyenlõ a szinonima nevével; SYNONYM.2 értéke a név
      hossza és SYNONYM.4 üres.
 
    SYNONYM.1  név
      .2  a minimális rövidítés hossza
      .3  definíció
      .4  sorzáró karakter (linend) vagy üres
 
 
  SYNonym name *
 
      Visszatérési érték : a szinonima - minimális
      rövidítésével -, a szinonimához kapcsolódó definíció.
 
    SYNONYM.1  a név rövidítése ›LINEND char!
         definíció
      .2  a név rövidítése ›LINEND char!
         definíció
      .
      .
      .n  a név rövidítése ›LINEND char!
         definíció
 
 
  TABLine
 
      Visszatérési érték : "ON" vagy "OFF", a tabulátorsor
      pozíciója, melyet a SET TABLINE alparancsban (vagy a
      TABL prefix alparancsban) adtunk meg és a tabulátorsor
      sorszáma a képernyõn. Ha TABLINE "OFF" csak TABLINE.0 és
      TABLINE.1 kap értéket.
 
    TABLINE.1  ON|OFF
      .2  M ›+n|-n! | ›-!n
      .3  a sor száma a képernyõn
 
 
  TABS
 
      Visszatérési érték : a SET TABS alparancsban definiált
      tabulátor oszlopszámok.
 
    TABS.1   tabulátor oszlopok
    XEDIT leírás      Extract alparancs     53
 
 
 
 
 
 
 
 
  TARget
 
      Visszatérési érték :
       1, ha a célt (target-et) karakter stringgel adtuk meg :
      a LOCATE vagy CLOCATE alparancsokkal az utoljára
      keresett karakter stringrõl az alábbi információk : a
      stringben az elsõ és az utolsó karakter sor- és
      oszlopszámának megtalálási helye.
       2, ha a célt abszolút sorszámmal, az aktuális sortól
      relatív elhelyezéssel, vagy a sor nevével adjuk meg : a
      sor száma és a jelenlegi oszloppozíció.
 
    TARGET.1  az elsõ karakter sor száma
      .2  az elsõ karakter oszlop száma
      .3  az utolsó karakter sor száma
      .4  az utolsó karakter oszlop száma
 
 
  TERMinal
 
      Visszatérési érték : a SET TERMINAL alparancsban
      definiált érték valamelyike.
 
    TERMINAL.1 DISPLAY|TYPEWRITER
 
 
  TEXT
 
      Visszatérési érték : a SET TEXT alparancsban megadott
      érték.
 
    TEXT.1   ON|OFF
 
 
  TOF
 
      Visszatérési érték : az editor által meghatározott "ON"
      vagy "OFF". TOF "ON", amikor a sorpointer elér a "TOP OF
      FILE" (vagy "TOP OF RANGE") sorra.
 
    TOF.1    ON|OFF
 
 
  TOFEOF
 
      Visszatérési érték : a SET TOFEOF alparancsban megadott
      érték.
 
    TOFEOF.1  ON|OFF
 
 
  TOL
 
      Visszatérési érték : az editor által meghatározott
      érték. TOL "ON", amikor az oszloppointer eléri a
      baloldali zóna érték minusz egy értéket.
 
    TOL.1    ON|OFF
    XEDIT leírás      Extract alparancs     54
 
 
 
 
 
 
 
 
  TRANSLat
 
      Visszatérési érték : a SET TRANSLAT alparancsban
      definiált nagybetûs karakterpár használatának
      kijelölése.
 
    TRANSLAT.1 ON|OFF
 
 
  TRunc
 
      Visszatérési érték : a SET TRUNC alparancsban definiált
      csonkítási oszlop száma, amelytõl a további karakterek
      levágásra kerülnek.
 
    TRUNC.1   csonkítási oszlopszám
 
 
  UNIQueid
 
      Visszatérési érték : a file-hoz rendelt egyedi
      azonosító. Az azonosító "rrrnnnnn" formájú, ahol "rrr"
      az a szám, ahányszor a XEDIT-et rekurzívan hívták,
      "nnnnn" pedig a jelenlegi autosave-elési szám. UNIQUEID
      használható az AUTOSAVE file filenevéhez is.
 
    UNIQUEID.1 a file-hoz kapcsolódó egyedi azonosító
 
 
  UNTil
 
      Visszatérési érték : a XEDIT parancsban vagy LOAD
      alparancsban megadott, annak a file-nak a filetípusa,
      amelyre update lett végre hajtva.
 
    UNTIL.1   a file típusa (,ha meg lett adva) vagy szóközök
 
 
  UPDate
 
      Visszatérési érték : az editor által meghatározott "ON"
      vagy "OFF". UPDATE "ON", amikor XEDIT parancsot vagy
      LOAD alparancsot küldtünk el, UPDATE operandussal.
 
    UPDATE.1  ON|OFF
 
 
  VARblank
 
      Visszatérési érték : a SET VARBLANK alparancsban a
      szóközfüggetlen keresésre meghatározott érték.
 
    VARBLANK.1 ON|OFF
    XEDIT leírás      Extract alparancs     55
 
 
 
 
 
 
 
 
  Verify
 
      Visszatérési érték : a SET VERIFY alparancsal megadott
      "ON" vagy "OFF" és azok az oszlop számok, amelyek között
      a képernyõ megjelenését vezéreltük.
 
    VERIFY.1  ON|OFF
      .2  oszlop értékek
 
 
  VERShift
 
      Visszatérési érték : "n" vagy "-n", mely a képernyõ
      relatív pozíciója a file-ban és LEFT vagy RIGHT
      alparancs valamelyikének az értéke.
 
    VERSHIFT.1 n|-n
 
 
  Width
 
      Visszatérési érték : a XEDIT parancsban vagy a LOAD
      alparancsban megadott WIDTH operandus értéke.
 
    WIDTH.1   a file szélessége
 
 
  WRap
 
      Visszatérési érték : a SET WRAP alparancsban
      meghatározott érték.
 
    WRAP.1   ON|OFF
 
 
  Zone
 
      Visszatérési érték : a SET ZONE alparancsban megadott
      jobb- és baloldali zóna rész oszlopszám értéke.
 
    ZONE.1   baloldali zóna
      .2   jobboldali zóna
 
 
  =
 
      Visszatérési érték : az egyenlõ (=) pufferben levõ
      string. Ez a puffer tartalmazza az utoljára végrehajtott
      alparancsot ill. makrót, vagy a SET = alparancsban
      megadott stringet.
 
    EQUALSIGN.1 az = pufferben levõ string
    XEDIT leírás      Extract alparancs     56
 
 
 
 
 
 
 
 
         A QUERY alparancs és opciói
 
 
      A QUERY alparancs formája:
 
 
    Query opció
 
 
      hatása : megjeleníti a terminál üzenetterületén a
      jelenlegi szerkesztési opció értékeit. Csak egy opció
      adható meg minden egyes Query alparancsban.
       Több itt közölt alparancs részletes leírása a SET
      alparancsnál található. Pl. a Q CMD alparancsnál csak
      azt írtuk le, hogy kiadását követõen mi jelenik meg a
      képernyõn, ennek jelentését viszont a SET CMD alparancs
      leírásánál közöljük.
      (s)
 
 
 
          Az opciók ismertetése :
 
 
  ACTion
 
      "ON"-t vagy "OFF"-ot ír ki, attól függõen, hogy a
      szerkesztés megkezdése óta történt-e a file-ban
      valamilyen változás?
 
 
  ALT
 
      Megjeleníti az ún. módosítási (alterációs) értéket.
 
 
  APL
 
      Megjelenik, hogy a SET APL alparancsban megadott APL
      funkcióval rendelkezik-e a terminálunk ("ON") vagy sem
      ("OFF").
 
 
  ARBchar
 
      A SET ARBCHAR alparancsban megadott speciális karaktert
      és "ON"-t vagy "OFF"-ot jelenít meg.
 
 
  AUtosave
 
      Megjeleníti a SET AUTOSAVE alparancsban megadott
      jelenlegi értékeket : az AUTOSAVE-elési számot, file
      azonosítót és a módosítások számát.
 
 
  BASEft
 
       A szerkesztett file alap filetípusa jelenik meg, melyet
      a LOAD alparancsban vagy a XEDIT parancsban adtunk meg.
    XEDIT leírás      Query alparancs      57
 
 
 
 
 
 
 
 
  CASE
 
      A SET CASE alparancsban meghatározott betû kezelésimód
      ("U" vagy "M" és "R" vagy "I") jelenik meg.
 
 
  CMDline
 
      A SET CMDLINE alparancsban meghatározott "ON", "OFF",
      "TOP" vagy "BOTTOM" jelenik meg.
 
 
  COLOR *|field
 
      A SET COLOR alparancsban definiált jelenlegi értékek
      jelennek meg, melyek a képernyõ színeinek beállítására
      vonatkoznak.
 
 
  COLPtr
 
 
      Megjelenik, hogy a typewriter terminálon, aláhúzás
      jellel jeleníti-e meg az oszloppointert az editor ("ON")
      vagy sem ("OFF").
 
 
  COLumn
 
      Az oszloppointer oszlop száma jelenik meg.
 
 
  CTLchar ›char!
 
      Ha nem lett karakter megadva (Q CTLCHAR), megjelenik az
      escape karakter és a vezérlõ karakter, melyek a SET
      CTLCHAR alparanccsal lettek definiálva, "CTLCHAR ON
      ESCAPE char CTL c1 c2 c3 c4 ..." formában. Ha nincs
      vezérlõ karakter definiálva, "CTLCHAR OFF" jelenik meg.
       Ha a karakter meg lett adva (Q CTLCHAR char), a
      karakterhez rendelt attribútumok jelennek meg. Ha
      attribútumot nem rendeltünk a karakterhez "CTLCHAR char"
      jelenik meg.
 
 
  CURLine
 
      Az aktuális sor képernyõn levõ pozíciója jelenik meg,
      melyet a SET CURLINE alparanccsal adtunk meg.
 
 
  CURSor
 
      Megjeleníti a képernyõn a kurzor pozícióját (sorszám és
      oszlopszám) és a kurzor pozícióját a file-ban (sorszám
      és oszlopszám). Ha a kurzor nincs a file területén, két
      negatív szám (-1) jelenik meg a kurzor pozíciójaként a
      file-ban.
    XEDIT leírás      Query alparancs      58
 
 
 
 
 
 
 
 
  DISPlay
 
      A SET DISPLAY alparancsban meghatározott szelekciós
      szinttel megadott sorokat jeleníti meg.
 
 
  EFMode
 
      Megjeleníti a file kétkarakteres file módját, amellyel a
      file-t a tárba töltöttük.
 
 
  EFName
 
      Megjeleníti a file nyolckarakteres file nevét, amellyel
      a file-t a tárba töltöttük.
 
 
  EFType
 
      Megjeleníti a file nyolckarakteres file típusát,
      amellyel a file-t a tárba töltöttük.
 
 
  ENTer
 
      Megjeleníti az ENTER gomb definícióját.
 
 
  EOF
 
       Az editor által meghatározott "ON" vagy "OFF" jelenik
       meg. EOF "ON", amikor a sorpointer eléri a file vége
       sort (vagy a "range" terület végét).
 
 
  EOL
 
       Az editor által meghatározott "ON" vagy "OFF" jelenik
       meg. EOL "ON", amikor az oszloppointer eléri a jobb
       oldali zóna érték plusz egy értéket.
 
 
  ESCape
 
      A SET ESCAPE alparancsban definiált escape karakter és
      "ON" vagy "OFF" jelenik meg.
 
 
  FILler
 
      A SET FILLER alparancsban definiált töltõ karaktert
      jeleníti meg.
 
 
  FMode
 
      A filemód két karakterét jeleníti meg.
    XEDIT leírás      Query alparancs      59
.D.X2.DOC,
 
 
 
 
  FName
      A filenév nyolc karakterét jeleníti meg.
 
 
  FType
 
      A filetípus nyolc karakterét jeleníti meg.
 
 
  FULLread
 
      A SET FULLREAD alparancsban meghatározott "ON" vagy
      "OFF" jelenik meg.
 
 
  HEX
 
      A SET HEX alparancsban megadott "ON" vagy "OFF" jelenik
      meg.
 
 
  Image
 
      A SET IMAGE alparancsban megadott "ON", "OFF" vagy
      "CANON" jelenik meg.
 
 
  IMPcmscp
 
      A SET IMPCMSCP alparancsban megadott "ON" vagy "OFF"
      jelenik meg.
 
 
  LASTLorc
 
      a LASTLORC puffer jelenlegi tartalmát jeleníti meg, mely
      az editor vagy a SET LASTLORC alparancs által lett
      meghatározva.
 
 
  LASTmsg
 
      Megjeleníti az utoljára kibocsájtott üzenetet, melyet az
      editor küldött el. Ez az üzenet a SET MSGMODE alparancs
      operandusától függõen megjelenhet vagy sem.
 
 
  LENgth
 
      Megjeleníti az aktuális sor hosszát az elsõ oszlop és a
      csonkítási oszlop között. A hossz nulla a file eleje
      ("TOF") és vége ("EOF") sorok esetén.
    XEDIT leírás      Query alparancs      60
 
 
 
 
 
 
 
 
  LIne
 
      Megjeleníti az aktuális sor sorszámát, a file relatív
      kezdetéhez képest.
 
 
  LINENd
 
      A SET LINEND alparancsban megadott "ON"-t vagy "OFF"-ot
      és a sorzáró (linend) karaktert jeleníti meg.
 
 
  LRecl
 
      A file logikai rekordhosszát jeleníti meg.
 
 
  LScreen
 
      Hat egész értéket jelenít meg :
      - a sorok és oszlopok száma a logikai képernyõn
      - a logikai képernyõhöz definiált bal felsõ sarok sor és
      oszlop száma a fizikai képernyõn
      - a sorok és oszlopok száma a fizikai képernyõn
 
 
  MACRO
 
      A SET MACRO alparancsban megadott "ON" vagy "OFF"
      jelenik meg.
 
 
  MASK
 
      A SET MASK alparanccsal meghatározott jelenlegi maszk
      sort jeleníti meg.
 
 
  MSGline
 
      Megjeleníti "ON"-t vagy "OFF"-ot, az üzenet sor helyét,
      az üzenetsor sorszámát, ha ezt az OVERLAY-el adtuk meg,
      illetve ha a SET MSGLINE alparanccsal definiáltuk.
 
 
  MSGMode
 
      SET MSGMODE alparanccsal definiált "ON", "LONG" vagy
      "SHORT" jelenik meg. Ha SET MSGMODE OFF van érvényben az
      editor üzenetei nem jelennek meg .
 
 
  NBFile
 
      A jelenleg szerkesztett file-ok számát írja ki.
    XEDIT leírás      Query alparancs      61
 
 
 
 
 
 
 
 
  NONDisp
 
      A SET NONDISP alparanccsal definiált nem megjeleníthetõ
      karakter jelenik meg.
 
 
  NULls
 
      A SET NULLS alparanccsal a sorvégi kitöltõ karakter
      használatát ("ON"-t vagy "OFF"-ot) jeleníti meg.
 
 
  NUMber
 
      A SET NUMBER alparanccsal a prefix terület
      sorszámozásának bekapcsolása ("ON") vagy kikapcsolása
      ("OFF") jelenik meg.
 
 
  PA ›n|*!
 
      Minden PA gombhoz megjeleníti a PA gomb definícióját és
      a "BEFORE", "AFTER", "ONLY" vagy "IGNORE"
      hozzárendelést, ha nincs argumentum vagy "*"-ot adtunk
      meg. Ha "n"-et megadtuk, akkor a SET PAn alparancsban
      meghatározott PAn gomb definícióját jeleníti meg.
 
 
  PACK
 
      A SET PACK alparancsban a file lemezen való tárolási
      módját jeleníti meg. "ON" jelenik meg, ha a lemezre a
      file tömörítve kerül, "OFF" ha normál módban.
 
 
  PENDing ›BLOCK! ›OLDNAME! name|*
 
 
      Megjeleníti az elsõ belépést a "name" névvel a "pending"
      listába vagy minden belépést, ha "*"-ot adtunk meg.
       BLOCK  mutatja, hogy a "pending" listát csak a BLOCK
          belépésnél ellenõrzi
       OLDNAME mutatja, hogy a megadott név a prefix
          alparancs vagy makró eredeti neve
       name   mutatja, hogy a prefix alparancs vagy makró
          neve, amelyet keresünk
       *   megjeleníti mindegyik belépést a "pending"
          listába. Ha "BLOCK"-ot is megadtunk, csak a
          blokk belépést jeleníti meg.
 
     Az alábbi formában jelenik meg az információ :
 
      Line n:'name', OLDNAME='name', OP1='x', OP2='y', OP3='z'
    XEDIT leírás      Query alparancs      62
 
 
 
 
 
 
 
 
  PF ›n|*!
 
      Minden PF gombhoz megjeleníti a PF gomb definícióját és
      a "BEFORE", "AFTER", "ONLY" vagy "IGNORE"
      hozzárendelést, ha nincs argumentum vagy "*"-ot adtunk
      meg. Ha "n"-et megadtuk, akkor a "SET PFn" alparancsban
      meghatározott PFn gomb definícióját jeleníti meg.
 
 
  Point ›*!
 
      Megjeleníti az aktuális sorhoz rendelt szimbólikus
      nevet, vagy üres stringet, ha nem történt hozzárendelés.
      A "QUERY POINT *" megjeleníti az összes szimbólikus
      nevet, amelyeket a file elejétõl kezdve alkalmaztunk.
 
 
  PREfix ›Synonym *|name!
 
      A "QUERY PREFIX" megjeleníti a SET PREFIX alparancsban a
      prefix sor kijelölést ("ON", "OFF", "NULLS", és "RIGHT"
      vagy "LEFT"). A "QUERY PREFIX SYNONYM *" az adott prefix
      alparancshoz vagy makróhoz definiált régi és új
      szinonimát jeleníti meg. A "QUERY PREFIX SYNONYM name"
      az adott prefix alparancs vagy makró szinonimáját
      jeleníti meg és a hozzákapcsolódó régi nevet.
 
 
  RANge
 
      A SET RANGE alparanccsal definiált "range" terület elsõ
      és utolsó sorának sorszámát jeleníti meg.
 
 
  RECFm
 
      A SET RECFM alparancsban meghatározott rekord formátum
      jelenik meg ("F", "V", "FP" vagy "VP").
 
 
  REMOte
 
      "ON" vagy "OFF" jelenik meg, attól függõen, hogy a
      remote terminált használjuk-e vagy sem. (ld. EXTRACT
      alparancs) Az értéket a SET REMOTE alparancsban
      határozhatjuk meg.
 
 
  RESERved
 
      Megjeleníti a képernyõn jelenleg lefoglalt sorok -
      képernyõ közepéhez viszonyított - helyét, egy sorban
      felsorolva a megadás sorrendjében.
    XEDIT leírás      Query alparancs      63
 
 
 
 
 
 
 
 
  RING
 
      Megjeleníti a szerkesztett file-ok számát és file
      azonosító területüket.
 
    Az alábbiak jelennek meg :
 
      530I nn FILE(S) IN STORAGE.
 
      fn ft fm recfm lrecl TRUNC=trno SIZE=sino LINE=lino
      COLNO=cno ALT=alco
 
 
  SCALe
 
      A SET SCALE alparanccsal (vagy a SCALE prefix
      alparanccsal) megadott skála-sor helyét, vagy ennek
      letiltását jeleníti meg ("OFF").
 
 
  SCOPE
 
      A SET SCOPE alparancsban meghatározott "DISPLAY" vagy
      "ALL" értéket jeleníti meg.
 
 
  SCReen
 
      Megjeleníti a képernyõ attribútumokat,a "SIZE", "WIDTH"
      vagy "DEFINE"-al megelõzve, melyeket a SET SCREEN
      alparanccsal definiáltunk.
 
 
  SELect
 
      Megjeleníti az aktuális sor szelekciós szintjét és a
      file maximális szelekciós szintjét, melyet a SET SELECT
      alparancsban határoztunk meg.
 
 
  SEQ8
 
      "OFF" jelenik meg, ha a XEDIT parancsot vagy a LOAD
      alparancsot NOSEQ8 operandussal, "ON" ha nem azzal adtuk
      ki.
 
 
  SERial
 
      A SET SERIAL alparanccsal definiált sorszámozás
      azonosító, a növekmény értéke és sorszámozás kezdetének
      értéke jelenik meg.
 
 
  SHADow
 
      "ON" vagy "OFF" jelenik meg, attól függõen, hogy a
      kizártunk-e sorokat vagy sem a képernyõn való
      megjelenésbõl.
    XEDIT leírás      Query alparancs      64
 
 
 
 
 
 
 
 
  SIDcode
 
      Egy nyolc karakteres stringet jelenít meg, melyet a
      XEDIT parancs vagy LOAD alparancs SIDCODE operandusában,
      illetve a SET SIDCODE alparancsban adtunk meg.
 
 
  SIZe
 
      A szerkesztett file rekordjainak számát jeleníti meg.
 
 
  SPAN
 
      A SET SPAN alparancsban meghatározott "ON" vagy "OFF",
      "B" vagy "N" jelenik meg, valamint egy "n" érték is
      (mely azt mutatja, hogy a cél keresése során hány sorba
      érhet át a string).
 
 
  SPILL
 
      A SET SPILL alparanccsal megadott "ON", "OFF" vagy
      "WORD" jelenik meg a sor túlcsordulás vezérlésétõl
      függõen.
 
 
  STAY
 
      A SET STAY alparancsban megadott "ON" vagy "OFF" jelenik
      meg.
 
 
  STReam
 
      A SET STREAM alparancsban megadott "ON" vagy "OFF"
      jelenik meg.
 
 
  SYNonym ›*|name!
 
      A "QUERY SYNONYM" a SET SYNONYM alparancsban megadott
      "ON"-t vagy "OFF"-ot jeleníti meg, attól függõen, hogy
      az editor nézze-e végig a szinonimákat, vagy sem.
       A "QUERY SYNONYM *" megjeleníti minden szinonima nevét,
      rövidítését és a hozzájuk kapcsolódó szinonima
      definíciót (a "linend" karaktert).
       A "QUERY SYNONYM name" megjeleníti a szinonimát, a
      rövidítésével és a hozzákapcsolódó szinonima definíciót
      ("linend" karaktert).
 
 
  TABLine
 
      Megjeleníti a tabulátorsor helyét és "ON"-t vagy "OFF"-
      ot, melyeket a SET TABLINE alparancsban (vagy a TABL
      prefix alparancsban) definiáltunk.
 
    XEDIT leírás      Query alparancs      65
 
 
 
 
 
 
 
 
  TABS
 
      A SET TABS alparancsban definiált tabulátor oszlopszámát
      jeleníti meg.
 
 
  TARGet
 
      Az alábbi információkat jeleníti meg :
      Karakter string:
          a LOCATE vagy CLOCATE alparanccsal utoljára
          elhelyezett célnál: a stringben az elsõ és
          utolsó karakter sor- és oszlopszámát
      Abszolút sorszámmal, az aktuális sortól relatív
      elhelyezéssel vagy a sor nevével megadva a
      célt:   a sor számát és a jelenlegi oszloppozíciót.
 
 
  TERMinal
 
      Megjeleníti, hogy a terminálunk mely üzemmódban mûködik
      ("DISPLAY" vagy "TYPEWRITER").
 
 
  TEXT
 
      Megjeleníti a TEXT gomb használatának lehetõségét ("ON")
      vagy sem ("OFF").
 
 
  TOF
 
      "ON"-t vagy "OFF"-ot jelenít meg, melyet az editor
      határozott meg. TOF "ON", ha a sorpointer eléri a file
      elejét (vagy a "range" terület elejét).
 
 
  TOFEOF
 
      A SET TOFEOF alparancsban megadott "ON"-t vagy "OFF"-ot
      jeleníti meg.
 
 
  TOL
 
      "ON"-t vagy "OFF"-ot jelenít meg, melyet az editor
      határozott meg. TOL "ON", amikor az oszloppointer eléri
      a baloldali zóna értéke minusz egy értéket.
 
 
  TRANSlat
 
      "ON"-t vagy "OFF"-ot jelenít meg attól függõen, hogy a
      SET TRANSLAT alparanccsal definiáltunk-e kisbetûs
      fordításhoz karakterpárt.
    XEDIT leírás      Query alparancs      66
 
 
 
 
 
 
 
 
  TRunc
 
      A SET TRUNC alparancsban definiált csonkítási oszlopszám
      értékét jeleníti meg.
 
 
  UNIQueid
 
      A file-hoz kapcsolódó különleges azonosítót jeleníti
      meg.
 
 
  UNTil
 
      Megjeleníti annak a file-nak a filetípusát, amelyre
      update lett megadva a XEDIT alparancsnál vagy a LOAD
      alparancsnál.
 
 
  UPDate
 
      Az editor által meghatározott "ON"-t vagy "OFF"-ot
      jeleníti meg. UPDATE  "ON", amikor XEDIT parancsot vagy
      a LOAD alparancsot UPDATE opcióval bocsájtottuk ki.
 
 
  VARblank
 
      A SET VARBLANK alparanccsal megadott "ON"-t jelenít meg,
      ha azt kértük az editortól, hogy keresés során közömbös
      legyen a szóközök száma, "OFF"-ot jelenít meg ellenkezõ
      esetben.
 
 
  Verify
 
      A vizsgált oszlop számát és "ON"-t vagy "OFF"-ot jelenít
      meg, amelyet a SET VERIFY alparancsban adtunk meg.
 
 
  VERShift
 
      Megjeleníti "n" vagy "-n" értéket, amely egy relatív
      pozíció a képernyõn és a LEFT vagy a RIGHT alparancs
      egyikének az értéke.
 
 
  Width
 
      Megjeleníti a XEDIT parancsban vagy LOAD alparancsban a
      WIDTH operandussal megadott értéket.
 
 
  Wrap
 
      A SET WRAP alparanccsal megadott értéket jeleníti meg.
    XEDIT leírás      Query alparancs      67
 
 
 
 
 
 
 
 
  Zone
 
      A SET ZONE alparancsban megadott jobb és baloldali zóna
      értékeket jeleníti meg.
 
 
  =
 
      Az egyenlõ (equal) pufferben levõ stringet jeleníti meg.
      Az egyenlõ puffer tartalmazza az utoljára végrehajtott
      alparancsot vagy makrót, vagy a SET = alparancsban
      megadott alparancsot.
    XEDIT leírás      Query alparancs      68
 
 
 
 
 
 
 
 
          A SET alparancs és opciói
 
 
      A SET alparancs formája:
 
  SET  opció
 
      hatása : az "opció"-ban megadott opció értéke módosul.
      Csak egy opció adható meg valamennyi SET parancsban. A
      QUERY paranccsal jeleníthetjük meg a SET opciók
      beállított értékét vagy az elõzõleg a SET paranccsal
      megváltoztatott opció értékeit.
      (s)
 
 
 
          Az opciók ismertetése :
 
 
    - Alterációs számláló beállítása :
 
  SET  ALT n ›p!
 
      hatása : megváltoztatja az ún. módosítási (alterációs)
      értéket. Ez az érték, azt mutatja, hogy hány módosítás
      történt a file-ban az utolsó AUTOSAVE vagy az utolsó
      SAVE mûvelet óta. Az érték a képernyõ file azonosító
      sorában látható : ALT=n formában. "n" a módosítások
      száma az utolsó AUTOSAVE mûvelet óta. "p" az összes
      módosítás száma az utolsó SAVE mûvelet óta.
 
 
    - APL funkció kijelölése :
 
  ›SET! APL ON
      OFF
 
      hatása : kijelölhetjük, hogy a terminálunk rendelkezzen
      APL funkcióval, vagy se.
 
 
    - Speciális karakter definiálása :
 
  ›SET! ARBchar On ›char!
       OFF
 
      hatása : a cél definíció használatához "char" speciális
      karaktert jelöl ki. String-cél keresésnél a string
      tetszõleges töredékeit megadhatjuk a speciális karakter
      közbeékelésével. Kezdõ értékként a $ jelet jelöli ki az
      editor.
    XEDIT leirás      SET alparancs       69
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Automatikus SAVE parancs kiadása :
 
  ›SET! AUtosave n   ºmodeº
       OFF º A º
 
      hatása : az editor automatikusan elküldi a SAVE
      parancsot "n" számú módosítás megtörténte után. "OFF"
      letiltja a SAVE parancs automatikus kibocsájtását.
 
 
    - Betûk kezelésimódjának megadása :
 
  ›SET! CASE  Uppercase ºRespectº
      Mixed   ºIgnore º
 
      hatása : "Uppercase" esetén a betûket nagybetûre
      alakítja. "Mixed" megadásakor a betûket úgy tárolja,
      ahogy megadtuk. "Respect" elõírásánál a cél keresés
      során a kisbetûk nem egyenlõek a nagybetûkkel és
      fordítva. "Ignore"-nál a cél keresés során a nagybetûk
      megegyeznek a kisbetûkkel.
 
 
    - Parancssor elhelyezése a képernyõn :
 
  ›SET! CMDline  On
        OFf
        Top
        Bottom
 
      hatása :
      "On"   a képernyõ utolsó két sora lesz a parancssor,
      "OFf"   a parancssor kikapcsolása,
      "Top"   a képernyõ második sora lesz a parancssor,
      "Bottom" a képernyõ utolsó sora lesz a parancssor.
       A Xedit állapot területe csak a "SET CMDLINE ON"
      megadása esetén jelenik meg|
 
 
    - A képernyõ különbözõ területeihez szín és fényerõ
      hozzárendelése :
 
  ›SET! COLOR field ›color! ›exthi! ›High|Nohigh!
 
      hatása : a "field" területet "color" színben ("color"
      lehetséges értékeit részletesen nem soroljuk fel) és
      "High" esetén dupla fényerõvel, "Nohigh" esetén normál
      fényerõvel jeleníti meg.
 
      "field" terület lehet :
 
        Arrow  : a parancssorra mutató nyíl
        Cmdline : a parancssor (ahol a parancsokat kiadjuk)
        CUrline : az aktuális sor
        Filearea: a file adat területe
        Idline : a file azonosító sora
        Msgline : üzenet terület
        Pending : a pending makró vagy alparancs, melyet a
           prefix területen adtunk meg
    XEDIT leirás      SET alparancs       70
 
 
 
 
 
 
 
 
        PRefix : a SET PREFIX alparanccsal megjelenített
           prefix terület
        Scale  : a skála-sor
        Shadow : a shadow sor
        STatarea: az állapot terület
        Tabline : az a sor, ahol a 'T' tabulátor jelek
           megjelennek
        TOfeof : a file eleje ("TOP OF FILE") és vége ("END
           OF FILE") sorok kijelölése.
 
 
    - Typewriter terminálon az oszloppointer megjelenítése :
 
  ›SET! COLPtr ON
      OFF
 
      hatása : a typewriter terminálon "ON" esetén aláhúzás
      jellel jeleníti meg az oszloppointert, "OFF"-nál
      letiltja az oszloppointer megjelenését.
 
 
    - Vezérlõ karakter definiálása makróhoz :
 
  ›SET! CTLchar char Escape
        OFF
        Protect ›color! ›exthi! ›High|Nohigh|Invisible!
        Noprotect ›color! ›exthi! ›High|Nohigh|Invisible!
       OFF
 
      hatása : egy 3270-es terminál vezérlõkaraktert definiál
      (, max. 64 darab karaktert lehet definiálni) a makróhoz.
 
 
    - Aktuális sor pozíciójának definiálása a képernyõn :
 
  ›SET! CURline ON M›+n|-n! | ›+|-!n
 
      hatása : vezérli az aktuális sor kijelzését. "M" a
      képernyõ közepét jelöli ki, "M+n" a képernyõ közepe
      alatt "n" sorral, "M-n" a képernyõ közepe felett "n"
      sorral jeleníti meg az aktuális sort. "+n" a képernyõ
      tetejéhez képest "n" sorral lejjebb, "-n" a képernyõ
      aljához képest "n" sorral feljebb jeleníti meg az
      aktuális sort.
 
 
    - Szelekciós szinttel megadott sorok megjelenítése :
 
  ›SET! DISPlay n1 ›n2|*!
 
      hatása : a SET SELECT alparancsban meghatározott "n1" és
      "n2" számú sorok között levõ szelekciós szinttel
      megadott sorokat jeleníti meg.
    XEDIT leirás      SET alparancs       71
 
 
 
 
 
 
 
 
    - ENTER gomb definiálása :
 
  ›SET! ENTer BEFORE  string
      AFTER   NULLKEY
      ONLY    COPYKEY
      IGNORE  TABKEY
 
      hatása :
       BEFORE: megadja, hogy az ENTER gomb definicíója a
          parancssor tartalmának végrehajtása elõtt
          hajtódjon végre.
       AFTER:  a gomb definíciója a parancssor tartalmának
          végrehajtása után hajtódik végre.
       ONLY:  csak a gomb definícó hajtódik végre.
       IGNORE: ha a parancssor tartalmaz valamit, akkor csak
          az a tartalom hajtódik végre.
       string: bármilyen XEDIT parancs vagy makró lehet,
          melyet végre kell hajtani. Ha null string,
          akkor az ENTER gomb definiálatlan lesz.
       NULLKEY: az ENTER gomb lenyomására, a szóköz
          karaktereket null karakterekre cseréli abban a
          sorban, amelyben jelenleg a kurzor található.
       TABKEY: a kurzor a következõ tabulátor pozícióra
          ugrik.
       COPYKEY: a képernyõ tartalmát a printer spoolba
          másolja, illetve nyomtatásra küldi.
 
 
    - Typewriter terminál vezérlése :
 
  ›SET! ESCape ON ›char!
       OFF
 
      hatása : input módban a typewriter terminálon
      engedélyezi parancs kiadását a "char" escape karakterrel
      anélkül, hogy az inputot megszakítanánk.
 
 
    - "Extended" karakter használatának engedélyezése :
 
  ›SET! ETARBCH ON ›char!
       OFF
 
      hatása : 2 byte-os kiterjesztett (extended) tetszõleges
      karakter használatát engedélyezi, amit beírhatunk
      hexadecimálisan is (ha SET HEX ON van érvényben) a DCBS
      stringben. Ez a karakter a cél hivatkozásban és a
      CHANGE, COUNT és SPLIT alparancsokban alkalmazható.
 
 
    - Dupla byte-os karakterkészlet használatának engedélyezése :
 
  ›SET! ETMODE ON
      OFF
 
      hatása : "ON"-nal elõírhatjuk, hogy a XEDIT felismerje a
      dupla byte-os karakterkészletben (DCBS-ben) készült
      stringet. Csak olyan terminálon használható, amely
      kezeli ezt.
    XEDIT leirás      SET alparancs       72
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Kiterjesztett sorban használható karakter definíciója :
 
  ›SET! FILler ›char!
 
      hatása : a "char" karakterrel tölti fel a sort, pl. a
      tabulátor karaktert kiterjeszti ("expand"-álja). A töltõ
      karaktert megadhatjuk decimálisan is, ha elõzõleg SET
      HEX ON alparancsot adtunk ki.
 
 
    - Az aktuális file filemódjának megváltoztatása :
 
  ›SET! FMode fm
 
      hatása : "fm" lesz a jelenleg szerkesztett file új
      filemódja.
 
 
    - Az aktuális file filenevének megváltoztatása :
 
  ›SET! FName fn
 
      hatása : "fn" lesz a jelenleg szerkesztett file új
      fileneve.
 
 
    - Az aktuális file filetípusának megváltoztatása :
 
  ›SET! FType ft
 
      hatása : "ft" lesz a jelenleg szerkesztett file új
      filetípusa.
 
 
    - Null karakter felismerése :
 
  ›SET! FULLread ON|OFF
 
      hatása :
       ON esetén :
       - megengedi a null karakterek felismerését a
         képernyõ sorok közepén.
       - megengedi, hogy a PA1 gomb lenyomása után ne
         vesszen el a javított képernyõ.
       - megengedi, hogy a sorok vége után írjunk be a
         "NULL" mezõre adatot, és így nem ugrik össze a sor
         az ENTER lenyomását követõen.
       A null karakter megadását lásd a SET NULLS
      alparancsnál.
       Remote vonal esetén e parancs használatánál vegyük
      figyelembe, hogy megnõ az átviteli idõ|
 
 
    - Hexadecimális adatbevitel engedélyezése :
 
  ›SET! HEX ON
      OFF
 
      hatása : megengedi az alparancsok string operandusai és
      cél hivatkozásainál a hexadecimális jelölést.
    XEDIT leirás      SET alparancs       73
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Tabulátor karakter és backspace karakter újrakonvertálása a
      sorban :
 
  ›SET! Image ON
      OFF
      Canon
 
      hatása : megengedi vagy letiltja a tabulátor (X'05') és
      backspace (X'16') karaktereket tartalmazó sor
      újrakonvertálását.
 
 
    - Az editor által fel nem ismert alparancsok vezérlése :
 
  ›SET! IMPcmscp  ON
         OFF
 
      hatása : átküldi a CMS-nek és késõbb a CP-nek (ha
      szükséges) végrehajtásra azt az alparancsot, amelyet az
      editor nem ismert fel ("ON"). "OFF" esetén nem küldi át
      sem a CMS-nek sem a CP-nek az ismeretlen alparancsokat.
 
 
    - A LASTLORC puffer tartalmának megadása :
 
  ›SET! LASTLorc line
 
      hatása : makróban használva a "line" tartalmát tölti az
      ún. LASTLORC pufferbe. Ha "line"-t elhagyjuk a LASTLORC
      puffert null stringgel tölti fel.
 
 
    - Sorzáró (line end) karakter definiálása :
 
  ›SET! LINENd ON ›char!
      OFF
 
      hatása : "ON"-nal elõírjuk, hogy az editor ismerje fel a
      sorzáró (line end) karaktert (alapértelmezés a # jel),
      vagy más "char" sorzáró karaktert.
 
 
    - +j logikai rekordhossz megadása :
 
  ›SET! LRecl n
 
      hatása : "n" értéke lesz az új logikai rekordhossz. Ha
      "*"-ot adunk meg, a logikai rekordhossz a XEDIT (vagy
      LOAD) parancs WIDTH operandusának értéke lesz. Fix
      rekord formátumú (F) file-nál "n" értéke lesz minden
      egyes rekord hossza, változó rekord formátumú (V) file-
      nál pedig "n" értéke a maximális rekordhossz lesz.
    XEDIT leirás      SET alparancs       74
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Parancsok vezérlése :
 
  ›SET! MACRO ON
      OFF
 
      hatása : "ON" esetén az editor a parancsot elõször a
      makrók között keresi. "OFF" esetén pedig elõbb a
      parancsokat nézi. Ez a parancs oldja meg azt a
      szituációt, amikor egy makró és egy alparancs neve
      megegyezik.
 
 
    - +j maszk definiálása :
 
  ›SET! MASK  Define
      Immed ›text!
      Modify
 
      hatása : file inzertálása során (ADD, INPUT REPLACE stb
      parancs alkalmazásánál) a maszk tartalmával tölti fel a
      sorokat, vagy új maszk tartalmat definiál.
 
       Define: a parancssorba kiírja a skála-sort, amit felül
          írhatunk, így definiálva egy új maszkot.
       Immed:  a "text"-el helyettesíti a jelenlegi maszkot.
       Modify: kiírja a jelenlegi maszkot a parancssorba
          felkínálva a lehetõséget a módosítására.
 
 
    - Üzenetsor helyének kijelölése a képernyõn :
 
  ›SET! MSGLine ON M›+n|-n! | ›+|-!n ›p|1! ›Overlay!
       OFF
 
      hatása : meghatározza az üzenetek megjelenésének helyét
      a képernyõn. Az üzenetsor helyét kijelölhetjük a
      képernyõ közepére ("M"), a közepétõl "n" sorral lejjebb
      ("M+n") vagy feljebb ("M-n"), illetve a képernyõ
      tetejéhez képest "n" sorral lejjebb ("+n") vagy feljebb
      ("-n"). Ha az üzenet nem fér el a kijelölt helyen, vagy
      "OFF"-ot írtunk elõ, akkor a képernyõ törlõdik és ezután
      írja ki az üzenetet. "p" az üzeneteknek maximálisan
      fenntartott sorok számát jelöli. "Overlay" megadása
      esetén nem kívánunk üres sort kijelölni az üzenetek
      számára, hanem egy már lefoglalt sort (pl.: skála-sor
      vagy a file azonosító sor, stb) definiálunk
      üzenetsornak, ebben az esetben ez a sor ideiglenesen
      felülíródik a kibocsájtott üzenettel.
 
 
    - Üzenet megjelenésének vezérlése :
 
  ›SET! MSGMode ON ›Short|Long!
       OFF
 
      hatása : "ON" esetén engedélyezi az üzenet
      megjelenítését, "Long"-nál minden üzenet megjelenik,
      "Short"-nál csak az információs (I) és figyelmeztetõ (W)
      üzenetek nem jelennek meg. "OFF" esetén az üzenetek
      megjelenését letiltja.
    XEDIT leirás      SET alparancs       75
 
 
 
 
 
 
 
    - Nem megjeleníthetõ karakter definiálása :
 
  ›SET! NONDisp ›char!
 
      hatása : a "char" karaktert teszi a nem megjeleníthetõ
      karakterek helyére. Az editor kezdõ értékként az "
      (idézõjel) karaktert jelöli ki. A nemmegjeleníthetõ
      karakter megadható hexadecimálisan is, ha SET HEX ON
      alparancs van érvényben.
 
 
    - Sorvégi kitöltõ karakter kijelölése :
 
  ›SET! NULls ON
      OFF
 
      hatása : "ON" esetén a sorvégi üres karakter null
      karakter, "OFF" esetén pedig szóköz karakter lesz.
 
 
    - Sorszámozás be- és kikapcsolása a prefix területen :
 
  ›SET! NUMber ON
      OFF
 
      hatása : "ON" megadása esetén minden sor 5 jegyû
      sorszámmal jelenik meg. Sorok inzertálása vagy törlése
      során a sorokat újra sorszámozza. "OFF"-al a
      sorszámozást kikapcsoljuk.
 
 
    - PA gomb definiálása :
 
  ›SET! PAn  º BEFORE  º   º string  º
      º AFTER  º   º NULLKEY º
      º ONLY   º   º COPYKEY º
      º IGNORE  º   º TABKEY  º
 
      hatása : azonos az ENTER gomb definiálásnál ismertetett
      hatásokkal. "n" a PA gomb száma.
 
 
    - File tömörített formájú felírása a lemezre :
 
  ›SET! PACK  ON
      OFF
 
      hatása : FILE vagy SAVE parancs kiadásánál a file-t
      tömörítve fogja tárolni a lemezen ("ON") vagy normál
      módon ("OFF"). A PACK ON alparancs kiadását követõen az
      editor a file azonosító sorban az új rekord formátumot
      jeleníti meg (FP - tömörített fix vagy VP - tömörített
      változó rekord formátum). Ha a XEDIT paranccsal egy
      tömörített file-t szeretnék beolvasni a virtuális tárba,
      akkor az editor automatikusan kiadja a SET PACK ON
      alparancsot.
    XEDIT leirás      SET alparancs       76
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Prefix makrók vezérlése :
 
  ›SET! PENDing ON | BLOCK | ERROR string
       OFF
 
      hatása : a prefix makrók "pending" állapotában vezérli a
      futást. A "string"-et elhelyezi az aktuális sor prefix
      területén és megjeleníti az állapot területen a
      "pending" megjegyzést, vagy prefix alparancs, ill. makró
      használatakor a sor-blokk kezdetét és végét.
 
 
    - PF gombok definiálása :
 
  ›SET! PFn  º BEFORE  º   º string  º
      º AFTER  º   º NULLKEY º
      º ONLY   º   º COPYKEY º
      º IGNORE  º   º TABKEY  º
 
      hatása : azonos az ENTER gomb definicónál
      meghatározottakkal. "n" a PF gomb számát jelöli.
 
 
    - Az aktuális sor szimbólikus névvel ellátása :
 
  ›SET! POINT .symbol ›OFF!
 
      hatása : az aktuális sorhoz definiálja a "symbol" nevet.
      A "symbol" név maximum 8 karakter hosszú lehet. A
      szerkesztés során ezzel a szimbólikus névvel
      hivatkozhatunk az aktuális sorra. "OFF" törli a megadott
      szimbólikus nevet.
 
 
    - A prefix terület vezérlése :
 
  ›SET! PREfix ON   ›Left|Right!
      OFF
      Nulls ›Left|Right!
      Synonym newname oldname
 
      hatása : "ON"-nál a prefix terület 5 karakteres (=====),
      és jobb vagy baloldalra jelölhetõ ki. "OFF" kikapcsolja
      a prefix sor megjelenését. "Nulls" null karaktereket
      jelenít meg a prefix terület helyén.
       "Synonym" kulcsszó operandus, ezzel nevezhetünk át
      magunknak prefix alparancsokat; "newname" a prefix
      alparancshoz vagy makróhoz rendelt új név, "oldname" az
      átnevezett prefix alparancs vagy makró neve.
    XEDIT leirás      SET alparancs       77
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Szerkesztési terület beállítása :
 
  ›SET! RANge cél1 cél2
 
      hatása : a szerkesztési mûveletek a "cél1"-tõl "cél2"-ig
      érvényesek, ezzel mintha a file-nak egy új file elejét
      és végét definiáltunk volna. A jelzett tartományból a
      "SET RANGE -* *" paranccsal lehet kilépni. A FILE és
      SAVE alparancsokat kivéve a szerkesztés alatt bármelyik
      alparancs mûködik.
 
 
    - Rekord formátum meghatározása :
 
  ›SET! RECFm F
      V
      FP
      VP
 
      hatása : fix ("F"), változó ("V"), tömörített fix ("FP")
      és tömörített változó ("FV") rekord formátum adható meg.
      "FP" vagy "VP" megadása esetén a SET PACK ON alparancs
      automatikusan végrehajtódik.
 
 
    - Terminál vezérlés :
 
  ›SET! REMote ON | OFF
 
      hatása : "ON" esetén összetömöríti a képernyõre kerülõ
      sorokat, és úgy küldi ki a terminálra. A terminál ezután
      visszaalakítja a képet. LOCAL termináloknál nem célszerû
      kiadni.
 
 
    - A képernyõ adott sorának lefoglalása :
 
  ›SET! RESERved M›+n|-n! | ›+|-!n ›color! ›exthi! high ›text!
                Nohigh
             OFF
 
      hatása : a képernyõ "M" (a képernyõ középsõ sora), "M+n"
      (a képernyõ középsõ sorától "n" sorral lejjebb), "M-n"
      (a képernyõ középsõ sorától "n" sorral feljebb), "+n" (a
      képernyõ tetejéhez képest "n" sorral lejjebb) vagy "-n"
      (a képernyõ aljához képest "n" sorral feljebb)
      valamelyike által megadott sorát lefoglalja és beleírja
      a "text"-et, vagy törli a foglaltságot("OFF"). A
      lefoglalt sort az editor nem képes a szerkesztés ideje
      alatt a továbbiakban használni.
 
 
    - Skála-sor megjelenésének vezérlése :
  ›SET! SCAle ON ›M›+n|-n! | ›+|-!n
      OFF
 
      hatása : az "M+n", "M-n" és a "+n", "-n"-el (pontos
      meghatározásukat lásd a fentiekben) megadott sorokba
      helyezi el a skála-sort. "OFF"-al e sor megjelenését
      tiltjuk le.
    XEDIT leirás      SET alparancs       78
 
 
 
 
 
 
 
    - Az editor mûködési hatáskörének meghatározása :
 
  ›SET! SCOPE DISPLAY | ALL
 
      hatása : "DISPLAY" esetén az editor mûködése csak a file
      azon részére terjed ki a képernyõn, amely a SET DISPLAY
      alparanccsal lett definiálva. ALL"-nál az editor
      mûködése a teljes file-ra vonatkozik, azaz a kizárt
      részekre is hat az editor mûködése.
 
 
    - A képernyõ több részre való felosztása :
 
  ›SET! SCReen n ›Horizontal|Vertical!
      Size   s1›s2›s3...›sn!!!
      Width w1›w2›w3...›wn!!!
      Define sl1 sw1 sh1 sv1 ›sl2 sw2 sh2 sv2!...
 
      hatása : "n" megadja, hogy a képernyõt hány részre
      osztjuk fel. "Size" esetén vízszintesen osztott képernyõ
      készül, ahol "sn" a sorok száma minden egyes logikai
      képernyõn. "Width" függõlegesen osztja fel a képernyõt,
      ahol "wn" az oszlopok száma a logikai képernyõn.
      "Define" meghatározza mindegyik képernyõt; "sln" a sorok
      száma, "swn" az oszlopok száma, "shn" a bal felsõ sarok
      sorszáma, "svn" a bal felsõ sarok oszlopszáma.
 
 
    - Adott sor(ok)hoz szelekciós szint hozzárendelése :
 
 
  ›SET! SELect ›+|-! n  ›cél!
 
      hatása : "cél" határozza meg, hogy hány sor szelekciós
      szint száma lesz "n". Ezzel beállítjuk az aktuális
      sortól kezdve a szelekciós szintet, majd a DISPLAY
      paranccsal megmondjuk, hogy mettõl-meddig kérjük a
      megjelenítést.
 
 
    - File sorszámozás vezérlése :
 
  ›SET! SERIAL ON    ›incrno startno!
      ALL    ›incrno startno!
      string ›incrno startno!
      OFF
 
      hatása : a file sorszámozása az utolsó 8 karakteren
      történik, "incrno" a növekmény és "startno" az az érték
      ahonnan a sorszámozás kezdõdik. "ON" - az elsõ 3
      karakter a file nevébõl áll, az utolsó 5 pedig a
      sorszám. "ALL" - a teljes 8 karakter a sorszám. "string"
      - maximum 8 karakteres string, ha nyolcnál kevesebb
      karaktert adtunk meg, akkor a fennmaradó rész a sorszám.
      "OFF" - a sorszámozás kikapcsolása. Csak fix rekord
      formátumú file-okat lehet sorszámmal ellátni. A
      sorszámozást csak a FILE vagy SAVE alparancs kiadása
      után végzi el.
    XEDIT leirás      SET alparancs       79
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Kizárt (excluded) sorok megjelenítése :
 
  ›SET! SHADow ON|OFF
 
      hatása : azokat a sorokat, melyeket kizártunk a
      képernyõn való megjelenítésbõl pl. a SET SELECT
      alparanccsal (a kizárt sor a shadow sor),
      megjeleníthetjük ("ON") vagy sem ("OFF").
 
 
    - Update módban minden sorba adott string inzertálása :
 
  ›SET! SIDcode ›string!
 
      hatása : a "string"-et minden sorba a 64-71-ig tartó
      oszlopokra elhelyezi, update módban.
 
 
    - String-cél másik sorba való átérésének engedélyezése :
 
  ›SET! SPAN ON º Blank  º n ºº
       º Noblank º * ºº
     OFF
 
      hatása : "ON" - a file sorait egy sornak tekinti, "OFF" -
      nem tekinti annak. "Blank" - egy szóköz karaktert
      inzertál két sor közé, a keresés során. "Noblank" - az
      egymást követõ file sorokat ideiglenesen konkatenálja,
      de nem választja el szóközökkel. "n" - az egymást követõ
      sorok száma, megadja, hogy hány sorban nyúlhat át a
      keresett szöveg. "*" - a file további maradék része. Ha
      "SET SPAN ON N *"-ot adunk meg és keresünk, akkor a file
      maradék részlete esetén a sor utolsó szavát és a
      következõ sor elejét folytonosnak kezeli.
 
 
    - Sor túlcsordulás vezérlése :
 
  ›SET! SPILL ON|OFF|WORD
 
      hatása : "ON" - a túlcsordult karaktereket új sorba
      teszi. "OFF" - a túlcsordult karakterek elvesznek.
      "WORD" - a túlcsordult karaktereket szó határnál teszi
      új sorba.
 
 
    - String keresés után a sorpointer vezérlése :
 
  ›SET! STAY ON
     OFF
 
      hatása : a string keresése után, ha a keresett szöveg
      nem található, a sorpointer "OFF" esetén a file vége
      felé mozog el, vagy "ON" esetén a helyén marad.
    XEDIT leirás      SET alparancs       80
 
 
 
 
 
 
 
 
    - A keresési mûvelet hatáskörének kijelölése :
 
  ›SET! STReam ON
       OFF
 
      hatása : "ON" megadja, hogy az editor az oszloppointert
      követõ karaktertõl kezdõdõen végezze a keresést az egész
      file-ban, vagy "OFF" esetén egy CLOCATE vagy CDELETE
      parancs hatására csak az aktuális sorban végezze el a
      keresést.
 
 
    - Szinonima megkeresés; hozzárendelés megadása :
 
  ›SET! SYNonym ON
       OFF
 
    SYnonym ›LINEND char! newname ›n! oldname
 
    SYnonym ›LINEND char! newname ›n›form1...formn!! oldname
    ›&1...&n!
 
      hatása : "ON" - elõírja, hogy az editor nézze végig a
      szinonimákat, "OFF" - "ON" ellentetje.
       "SYN newname n oldname" - új nevet lehet adni egy
      parancsnak, "n" - az újnévbõl ennyi darab karakter marad
      meg rövidítésnek.
       A "SYN newname form1...formn n oldname &1..." forma a
      parancs paramétereinek megváltoztatására szolgál.
 
 
    - Tabulátorsor megjelenítésének vezérlése :
 
  ›SET! TABLine ON ›M›+n|-n! | ›+|-!n!
       OFF
 
      hatása : "ON" - kijelzi a tabulátorsort a kívánt helyen
      (a hely meghatározást lásd pl. a SET SCALE
      alparancsnál), "OFF" - nem jeleníti meg.
 
 
    - Tabulátor pozíciók beállítása :
 
 
  ›SET! TABS  n1 ›n2...n28!
 
      hatása : a megadja a file logikai tabulátor pozícióit.
      "n" a logikai tabulátor oszlopszáma. Maximum 28
      tabulátor oszloppozíciót jelölhetünk ki egy szóközzel
      elválasztva.
    XEDIT leirás      SET alparancs       81
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Terminál üzemmódjának vezérlése :
 
  ›SET! TERMinal  Typewriter
         Display
 
      hatása : "Typewriter" megadása esetén a display
      terminált sor-editor üzemmódban; "Display" esetén teljes-
      képernyõs üzemmódban használhatjuk.
 
 
    - TEXT gomb kijelölése :
 
  ›SET! TEXT ON
     OFF
 
      hatása : ha létezik a terminálunkon TEXT gomb, "ON"-nál
      jelezzük ennek elérhetõségét, "OFF"-nál pedig a
      letiltását.
 
 
    - TOF/EOF sorok megjelenésének vezérlése :
 
  ›SET! TOFEOF ON
      OFF
 
      hatása : a "TOP OF FILE", az "END OF FILE", a "TOP OF
      RANGE" és az "END OF RANGE" sorok kiírásra kerülnek
      ("ON") vagy sem ("OFF").
 
 
    - Az általunk kijelölt betûk nagybetûre konvertálása :
 
  ›SET! TRANSLat char1 char2 ›char1 char2!...
       OFF
 
      hatása : a "char1" kisbetûs karaktert "char2" nagybetûs
      formára alakítja át, ha "SET CASE UPPER"-t adtunk meg. A
      karaktereket megadhatjuk hexadecimálisan is.
 
 
    - Sor adott oszloppozíciótól való levágása  :
 
  ›SET! TRunc n
      *
 
      hatása : a beírt sorokat "n" számú karakter után
      levágja. "*" megadása esetén a rekordhossz lesz a
      "csonkítási" érték.
    XEDIT leirás      SET alparancs       82
 
 
 
 
 
 
 
 
    - Szóközfüggetlen keresés :
 
  ›SET! VARblank ON
       OFF
 
      hatása : "ON" megadja, hogy keresésnél közömbös számára
      a szavak között levõ szóközök száma. "OFF" esetén csak
      ha a szóközök száma is egyenlõ a keresett és keresendõ
      két szó között levõ szóközök számával, akkor találja meg
      a keresett célt (,már ha az létezik).
 
 
    - Megjelenítés vezérlése :
 
  ›SET! Verify º ON º ››Hex! stacol endcol! ...
       º OFF º
 
      hatása :
      - vezérli, hogy az alparancsokkal megváltoztatott
      sorokat megjelenítse-e vagy sem az üzenet-sorban display
      terminál esetén. ("ON" ill. "OFF")
      - vezérli, hogy mettõl- meddig ("stacol endcol")
      jelenítse meg az oszlopokat az editor. "Hex" -
      hexadecimálisan jelennek meg az adatok. Ezek a mezõk
      szintén módosíthatóak.
 
 
    - Keresés a file-ban "End of file"-t elérve a file elejétõl
      kezdve :
 
  ›SET! WRap ON
     OFF
 
      hatása : "ON" - ha a keresés során elér a file végére a
      keresést elõrõl (a file elejérõl) folytatja. "OFF" - a
      file végénél befejezi a keresést.
 
 
    - Zóna rész beállítása :
 
  ›SET! Zone z1 z2
 
      hatása : az editor a cél keresési mûveletet csak a "z1"
      és "z2" oszloppozíciók közötti részen végzi .
 
 
    - String elhelyezése az = (equal) pufferban :
 
  ›SET! = string
 
      hatása : a "string" bármilyen XEDIT alparancs vagy makró
      lehet (kivéve az = alparancsot), melyet elhelyez az =
      pufferban.
    XEDIT leirás      SET alparancs       83
 
 
 
 
 
 
 
 
         A TRANSFER alparancs és kulcsszavai
 
 
      A TRANSFER alparancs formája :
 
 
    TRAnsfer kulcsszó
 
 
      hatása : makróban használva elérhetjük az adott
      "kulcsszó" értékét, amely egy szerkesztési opció. Pl.:
      az aktuális sor sorszáma, a szerkesztett file neve, stb.
       A kulcsszó értékét elhelyezi a stack-be, amelyet az
      EXEC2 &READ vagy a REXX PULL utasításával kiolvashatunk.
      Egy TRANSFER parancsban több kulcsszó adható meg egymást
      követõen szóközzel elválasztva.
 
 
         A kulcsszavak ismertetése :
 
 
  APL
 
      hatása : a SET APL alparancsban definiált APL gomb
      kijelölésnél "ON"-t vagy "OFF"-ot helyez el a stack-be.
 
 
  ARBchar
 
      hatása : "ON" vagy "OFF" és a speciális karakter kerül a
      stack-be, melyeket a SET ARBCHAR alparanccsal
      definiáltunk.
 
 
  AUtosave
 
      hatása : az AUTOSAVE-elési számot, file azonosítót és a
      módosítás számát helyezi el a stack-be.
 
 
  CASE
 
      hatása : a betû kezelésimód megadás ("U" vagy "M" és "R"
      vagy "I") kerül a stack-be, melyeket a SET CASE
      alparancsban definiáltunk.
 
 
  CMDline
 
      hatása : a SET CMDLINE alparanccsal definiált egész
      értéket ("n"-t) tárolja el a stack-be, mely a parancssor
      sorszáma a képernyõn. Ha "SET CMDLINE TOP" alparancsot
      adtunk ki, akkor n=2. Ha "SET CMDLINE ON" van, akkor a
      szám a logikai képernyõ mérete minusz 1. Ha "SET CMDLINE
      BOTTOM" van, akkor "n" a logikai képernyõ utolsó sorának
      száma. Ha "SET CMDLINE OFF" van, akkor n=0.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    84
 
 
 
 
 
 
 
 
  COLPtr
 
      hatása : a SET COLPTR alparanccsal definiált typewriter
      terminál vezérlés "ON" vagy "OFF" letárolására kerül sor
      a stack-be.
 
 
  COLumn
 
      hatása : az oszloppointer oszlopszámát teszi be a stack-
      be.
 
 
  CTLchar ›char!
 
      hatása : ha nem adtunk meg "char"-t (TRA CTLCHAR), a
      vezérlõ karakter azonosítóját és minden a SET CTLCHAR
      alparancsban definiált karaktert "CTLCHAR ON ESCAPE char
      CTL c1 c2 c3 ...." formában teszi le. Ha nincs vezérlõ
      karakter definiálva, akkor pedig "OFF" kerül a stack-be.
       Ha a karaktert megadjuk (TRA CTLCHAR char) ennek a
      karakternek az attribútumait "CTLCHAR char attr1 attr2."
      formában teszi a stack-be. Ha nem lett attribútum
      definiálva, akkor csak "CTLCHAR"-t tesz be.
       Ha a TRANSFER alparancsnak több operandust adunk meg és
      a CTLCHAR-t is követi operandus, akkor a következõként
      értelmezi ezeket : ha egy karakter követi a CTLCHAR-t,
      akkor ezt "char" operandusként értelmezi, ha hosszabb
      egy karakternél az utána álló operandus, vagy nem lett
      karakter megadva normálisan kezeli a további
      operandusokat.
 
 
  CURline
 
      hatása : a SET CURLINE alparanccsal definiált, a
      képernyõ relatív elejétõl számított aktuális sor
      sorszámát teszi a stack-be.
 
 
  CURSor
 
      hatása : 4 egész értéket tárol le: a képernyõn a kurzor
      pozícióját (sor- és oszlopszám) és a file-ban a kurzor
      pozícióját (sor- és oszlopszám). Ha a kurzor védett
      területen van két negatív számot (-1) tesz a stack-be a
      kurzor pozíciójaként a file-ban.
 
 
  EOF
 
      hatása : az editor által meghatározott "ON"-t vagy "OFF"-
      ot helyez el a stack-be. EOF "ON", amikor a sorpointer
      eléri a file végét.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    85
 
 
 
 
 
 
 
 
  ESCape
 
      hatása : a SET ESCAPE alparanccsal definiált escape
      karaktert (egy karakteres stringet) és az "ON" vagy
      "OFF" kijelölést helyezi el a stack-ben. A karakter
      lehet szóköz is.
 
 
  FILler
 
      hatása : a SET FILLER alparanccsal definiált töltõ
      karaktert (egy karakteres stringet) tesz be a stack-be.
      Ez a karakter lehet szóköz is.
 
 
  FMode
 
      hatása : a filemód két karakterét helyezi el a stack-be.
 
 
  FName
 
      hatása : a filenév nyolc karakterét helyezi el a stack-
      be.
 
 
  FType
 
      hatása : a filetípus nyolc karakterét helyezi el a stack-
      be.
 
 
  HEX
 
      hatása : a SET HEX parancsban megadott hexadecimális
      jelölés engedélyezését "ON"-t, illetve letiltását "OFF"-
      ot tesz a stack-be.
 
 
  IMage
 
      hatása : "ON"-t, "OFF"-ot vagy "CANON"-t helyez el a
      stack-ben, attól függõen hogy a SET IMAGE alparancsban,
      mit adtunk meg.
 
 
  IMPcmscp
 
      hatása : a SET IMPCMSCP alparancsban megadott "ON" vagy
      "OFF" kerül a stack-be.
 
 
  LASTmsg
 
      hatása : az editor által utoljára kibocsájtott üzenetet
      teszi a stack-be. A SET MSGMODE alparancs operandusától
      függõen az üzenet megjelenhet vagy sem.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    86
 
 
 
 
 
 
 
 
  LENgth
 
      hatása : az aktuális sor hosszát helyezi el a stack-be.
      E sor hosszát az elsõ oszloptól a csonkítási oszlopig
      méri, a záró szóközöket kivéve.
 
 
  LIne
 
      hatása : a file relatív kezdetétõl számított aktuális
      sor sorszámát teszi a stack-be.
 
 
  LINENd
 
      hatása : "ON" vagy "OFF" és a sorzáró ("linend")
      karakter kerül a stack-be, melyet a SET LINEND
      alparanccsal definiáltunk.
 
 
  LRecl
 
      hatása : a logikai rekord hosszát helyezi el a stack-be.
 
 
  LScreen
 
      hatása : 6 egész értéket helyez el a stack-be : a
      logikai képernyõ sorainak és oszlopainak számát; a
      fizikai és logikai képernyõ bal felsõ sarkának sor- és
      oszlopszámát; a fizikai képernyõ sorainak és oszlopainak
      számát.
 
 
  MACRO
 
      hatása : a SET MACRO alparanccsal megadott "ON" vagy
      "OFF" kijelölést helyezi el a stack-be.
 
 
  MASK
 
      hatása : a SET MASK alparanccsal definiált jelenlegi
      maszk sort helyezi el a stack-be. Ez a sor tartalmazhat
      csak szóközöket is.
 
 
  MSGMode
 
       hatása : az üzenetmegjelenítés vezérlõ funkcióit teszi
       a stack-be ("ON" vagy "OFF", ill. "SHORT" vagy "LONG",
       melyeket a SET MSGMODE alparanccsal definiáltunk).
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    87
 
 
 
 
 
 
 
 
  NBfile
 
      hatása : a szerkesztett file-ok számát teszi a stack-be.
 
 
  NONDisp
 
      hatása : a SET NONDISP alparanccsal definiált nem
      megjeleníthetõ karaktert helyezi el a stack-be. A
      karakter lehet szóköz karakter is.
 
 
  NULls
 
      hatása : a sorvégi kitöltõ karakter kijelölését ("ON"-t
      vagy "OFF"-ot) helyez el a stack-be, melyet a SET NULLS
      alparanccsal adtunk meg.
 
 
  NUMber
 
      hatása : a SET NUMBER alparanccsal megadott sorszámozás
      be- ("ON"), ill. kikapcsolásának ("OFF") megadását
      helyezi el a stack-be.
 
 
  PACK
 
      hatása : a SET PACK alparanccsal a file lemezen való
      tárolási módjának kijelölését helyezi el a stack-be.
      "ON" - ha a file-t tömörítve tárolja, "OFF" - ha normál
      módban.
 
 
  PFn
 
      hatása : a PF gombhoz hozzárendelt stringet helyezi el a
      stack-be, melyet a SET PFn alparanccsal definiáltunk. A
      string lehet szóköz vagy null karakter is.
 
 
  Point
 
 
      hatása : az aktuális sorhoz rendelt szimbólikus nevet
      helyezi el a stack-be, melyet a SET POINT alparanccsal
      definiáltunk vagy a .xxxx prefix alparanccsal. Szóköz
      stringet tesz a stack-be, ha nem lett név definiálva az
      aktuális sorhoz.
 
 
  PREfix
 
      hatása : a SET PREFIX alparancsban megadott "ON", "OFF"
      vagy "NULLS", és "RIGHT" vagy "LEFT" kerül a stack-be, a
      prefix terület megjelenésének vezérlésétõl függõen.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    88
 
 
 
 
 
 
 
 
  RANge
 
      hatása : a SET RANGE alparanccsal definiált két egész
      érték kerül a stack-be : az általunk kijelölt
      szerkesztési terület elsõ és utolsó sorának száma.
 
 
  RECFm
 
      hatása : a SET RECFM alparanccsal a rekordformátum
      megadás "F", "V", "FP" vagy "FV" kerül a stack-be.
 
 
  RESERved
 
      hatása : egy sorba teszi le a stack-be, a lefoglalt
      sorok sorszámait, melyeket a képernyõ közepétõl
      számított.
 
 
  SCALe
 
      hatása : "ON"-t vagy "OFF"-ot és a skála-sort helyezi el
      a stack-be, melyeket a SET SCALE alparancsban adtunk
      meg.
 
 
  SCReen
 
      hatása : a képernyõ több részre való felosztásának
      paramétereit teszi a stack-be, melyeket a SET SCREEN
      alparanccsal definiáltunk.
 
 
  SEQ8
 
      hatása : "OFF"-ot helyez el a stack-ben, ha a XEDIT
      parancsot NOSEQ8 operandussal; "ON"-t, ha nem azzal
      adtuk ki.
 
 
  SERial
 
      hatása : a SET SERIAL alparancsban meghatározott, a file
      sorszámozására vonatkozó adatokat helyezi el a stack-be
      (a számozás azonosítóját vagy "OFF"-ot, a növekményt és
      sorszámozás kezdeti értékét).
 
 
  SIDcode
 
      hatása : a XEDIT parancs (vagy alparancs) vagy a LOAD
      alparancs SIDCODE operandusában megadott 8 karakteres
      stringet helyezi el a stack-be.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    89
 
 
 
 
 
 
 
 
  SIZe
 
      hatása : a szerkesztett file-ban levõ rekordok számát
      teszi a stack-be.
 
 
  SPAN
 
      hatása : a SET STAY alparancsban megadott 3 egész
      értéket helyez el a stack-be : "ON" vagy "OFF", "B" vagy
      "N" és "n" értékét (,mely azt mutatja, hogy string-cél
      keresése során hány sorba nyúlhat át a keresett string).
 
 
  STAY
 
      hatása : a SET STAY alparanccsal megadott sorpointer
      vezérlési funkció ("ON" vagy "OFF") értéke kerül a stack-
      be.
 
 
  STReam
 
      hatása : a SET STREAM alparancsban megadott "ON" vagy
      "OFF" kerül a stack-be.
 
 
  SYNonym ›name!
 
      hatása : a TRANSFER SYNONYM "ON"-t vagy "OFF"-ot helyez
      el a stack-be a SET SYNONYM alparancsban definiáltaktól
      függõen. A "TRANSFER SYNONYM name" elhelyezi a nevet és
      annak minimális rövidítését, továbbá a szinonima
      definíció hozzárendelést.
 
 
  TABLine
 
      hatása : a SET TABLINE alparancsban a tabulátorsor
      megjelenésének vezérlési funkcióját ("ON" vagy "OFF")
      helyezi el a stack-be.
 
 
  TABS
 
       hatása : a SET TABS alparanccsal definiált tabulátor
       oszlop számai kerülnek a stack-be.
 
 
  TARGet
 
       hatása : két pár egész érték kerül a stack-be, amely a
       karakter stringre vonatkozik az utolsó cél
       elhelyezésnek megfelelõen : az elsõ és utolsó karakter
       sor és oszlop száma a stringben.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    90
 
 
 
 
 
 
 
 
  TERMinal
 
      hatása : a SET TERMINAL alparancsban a terminál
      üzemmódjának meghatározása ("DISPLAY" vagy "TERMINAL")
      kerül a stack-be.
 
 
  TEXT
 
      hatása : a SET TEXT alparanccsal a TEXT gomb
      használatának kijelölése ("ON" vagy "OFF") kerül
      elhelyezésre a stack-be.
 
 
  TOF
 
      hatása : "ON" vagy "OFF" kerül a stack-be. TOF "ON",
      amikor a sorpointer eléri a file eleje sort ("TOP OF
      FILE" sor).
 
 
  TOFEOF
 
      hatása : a SET TOFEOF alparanccsal kijelölt "ON" vagy
      "OFF" kerül a stack-be, melyekkel azt határoztuk meg,
      hogy a file elejét és végét jelölõ sorok ("TOP OF FILE"
      ill. "TOP OF RANGE" vagy "END OF FILE" ill. "END OF
      RANGE") megjelenjenek-e vagy sem?
 
 
  TRunc
 
      hatása : a SET TRUNC alparancsban meghatározott
      csonkítási oszlopszámot helyezi el a stack-be.
 
 
  UPDate
 
      hatása : az editor által meghatározott "ON" vagy "OFF"
      kerül a stack-be. Update "ON", amikor a XEDIT parancsot
      UPDATE vagy CTL operandussal küldtük el.
 
 
  VARblank
 
      hatása : a SET VARBLANK alparancsban megadott "ON" vagy
      "OFF" kerül elhelyezésre a stack-be, mely azt határozza
      meg, hogy a keresés mûvelete szóközfüggetlen módban vagy
      anélkül történik.
 
 
  Verify
 
      hatása : a SET VERIFY alparancsban megadott, vizsgált
      oszlop értékeket helyezi el a stack-be.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    91
 
 
 
 
 
 
 
 
  VERShift
 
      hatása : "+n"-et vagy "-n"-et helyez el a stack-ben,
      mely a képernyõ relatív pozíciója, és a LEFT, RIGHT vagy
      a SET VERIFY alparancs valamelyikének a visszatérési
      értéke.
 
 
  Width
 
      hatása : a XEDIT parancs vagy LOAD alparancs WIDTH
      operandusának értékét vagy az editor által meghatározott
      értéket helyez el a stack-be.
 
 
  WRap
 
 
      hatása : a SET WRAP alparancsban megadott "ON" vagy
      "OFF" jelölést helyezi el a stack-ben.
 
 
  Zone
 
      hatása : a SET ZONE alparancsban megadott jobb és
      baloldali zóna értékét teszi be a stack-be.
 
 
  =
 
      hatása : a stack-be egy sorba helyezi el (1-130
      karakterig) az egyenlõ (=) puffer tartalmát. Az egyenlõ
      puffer tartalmazza az utoljára végrehajtott alparancsot
      vagy makrót, vagy a SET = alparancsban megadottakat.
    XEDIT leírás      Transfer alparancs    92
 
 
 
 
 
 
 
 
            P É L D Á K
 
 
    Készítsünk a CMS diszkünkre egy próba file-t; neve VERS, filetípusa
  AAA legyen. E file egy verset fog majd tartalmazni, melyet a különbözõ
  alpontokban módosítunk; adott karakterstringet megkeresünk,
  felcserélünk, stb.
    Elõször is szerkesszük meg ezt a file-t (azaz kezdjük meg a
  szerkesztés idõszakát) :
   Adjuk ki a XEDIT parancsot az alábbi formában:
 
   XEDIT VERS AAA
 
    (Filemódot nem adtunk meg, mivel alapértelmezés szerint az A1
  betûjelû CMS diszket jelöli ki e file helyéül.)
 
    A XEDIT parancs kiadása után szerkesztési üzemmódba kerülünk és az
  alábbi formájú képernyõjelenik meg (a kurzor helyét az  (aláhúzás)
  jellel jelöljük) :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=0 Line=0 Col=1 Alt=0
 ====>
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
    |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
 
     Ahhoz hogy elkezdhessük felvinni a kívánt adatokat, adjuk ki
     az INPUT alparancsot, melynek hatására a képernyõ módosul :
 
 
 
 DMSXMD573I Input Mode:
 ====>
 
 
 
 
 
 * * * Top of File * * *
 
 
 
 
 
 
 |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>..+....
 
 
    XEDIT leírás      Példák          93
 
 
 
 
 
 
 
     Az adatokat gépeljük be, a sort az ENTER vagy a +
     (kocsivissza) billentyû lenyomásával zárjuk. Ha elfogyott a
     felvinni kívánt adat az ENTER billentyû egymás után kétszeri
     lenyomását követõen az input módból szerkesztési üzemódba
     kerülünk és a kurzor a parancssorban várakozik. (Biztonsági
     szempontból a parancssorban adjuk ki a SAVE alparancsot, mely
     mentést készít a CMS diszkünkre a file-ról.)
     Az adatok felvitele és elmentése után a képernyõ (az aktuális
     sort kiemelve jelöljük) :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=6 Line=6 Col=1 Alt=0
 ====>
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
    |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
 
 
     1.  Tiltsuk le a skála-sor megjelenését (adjuk ki a
     parancssorban a SET SCALE OFF alparancsot) :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=6 Line=6 Col=1 Alt=0
====>
 
 
 
 
 
===== * * * Top of File * * *
===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
===== APA DISZITI A FAT,
===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          94
 
 
 
 
 
 
 
     2.   Inzertáljunk be egy új sort az aktuális sor után a
     következõ tartalommal : "agai agnes : kamaszsagok
     (reszlet)". Alkalmazzuk az INPUT alparancs rövidített
     formáját :
 
 
 
º
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=6 Line=6 Col=1 Alt=0
====> i agai agnes : kamaszsagok (reszlet)
 
 
 
 
===== * * * Top of File * * *
===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
===== APA DISZITI A FAT,
===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A parancs hatására a képernyõ :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=7 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          95
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.   A file második sorát tegyük aktuális sorrá (ehhez
     használjuk a LOCATE alparancs rövidített formáját,
     abszolút sorszám operandussal) :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=7 Col=1 Alt=1
 ====> :2
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
    A parancs kiadása után a képernyõ :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=2 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          96
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.   Kerestessünk meg egy karakter stringet a LOCATE alparancs
     segítségével :
      Több lehetõség adódik:
     a.  a sorpointert a file elejére állítjuk (a TOP
       alparancs segítségével) és ezután kiadjuk a LOCATE
       /AGAI/ alparancsot.
 
 
     a.1 A képernyõ a TOP alparancs kiadása után :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=0 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
    a.2   A LOCATE alparancs rövidített formájának (/AGAI/) kiadása
      után :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=7 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          97
 
 
 
 
 
 
 
 
     b.   a LOCATE -/STRING/ alparancsot adjuk ki, ha azt akarjuk,
     hogy a stringet az aktuális sor elõtt keresse meg.
      A LOCATE -/APA/ (ill. -/APA/) alparancs kiadása után a
     képernyõ az alábbiak szerint módosul :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=2 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
     c.   "körbe" kerestetjük a stringet a file-ban; e mûvelet
     elvégzéséhez adjuk ki elõször a SET WRAP ON alparancsot,
     mellyel bekapcsoljuk azt a lehetõséget, hogy mikor a
     keresés során eléri a file vége sort a keresést a file
     elejétõl folytassa.
     c.1 A SET WRAP ON majd a LOCATE /EGYUTT/ (ill. /EGYUTT/)
     alparancs kiadását követõen a képernyõ :
 
 
 
 DMSXFD592W Wrapped . . . .
 ====>
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          98
 
 
 
 
 
 
 
     c.2 Az ENTER billentyû lenyomása után :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=7 Line=1 Col=1 Alt=1
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
     5.   Másoljunk át 3 sort az aktuális sortól kezdõdõen a file
     elsõ sora elé a COPY alparancs segítségével :
 
      A parancssorban adjuk ki a COPY +3 -* alparancsot és az
     alábbi kinézetû képernyõt kapjuk :
 
 
 
 DMSXCG506I 3 lines copied
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          99
 
 
 
 
 
 
 
     6.   Ebben a pontban a CLOCATE alparancs használatára mutatunk
     példákat. Az oszloppointer helyének követéséhez elõbb
     kapcsoljuk vissza a skála-sor megjelenését a "SET SCALE
     ON" alparanccsal, úgy hogy az aktuális sor alatt
     helyezkedjen el a skála-sor ("SET SCALE ON M+1"), majd a
     LOCATE /KIRAN/ alparancs rövidített formájának (/KIRAN/)
     kiadása után a képernyõ :
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=10 Line=7 Col=1 Alt=3
 ====>
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
     6.1 Próbáljuk ki a CLOCATE alparancsot abszolút oszlopszám
     operandusával :
 
 
    Az eredeti aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
      Állítsuk az oszloppointert (az aktuális sorban) a
     negyedik oszloppozícióra a CLOCATE :4 alparanccsal :
 
 
    A parancssor :
 
 
 ===> CL :4
 
 
    Az aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <..|+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
    XEDIT leírás      Példák          100
 
 
 
 
 
 
 
 
     6.2 Most a CLOCATE alparancs relatív oszlopszám operandusára
     mutatunk példát :
 
 
    Az eredeti aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <..|+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
      Az oszloppointert helyezzük 6 oszloppozcióval jobbra a
     CLOCATE +6 alparancs segítségével :
 
 
    A parancssor :
 
 
 ===> CL +6
 
 
    Az aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....|....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
 
     6.3 Nézzünk most egy példát a CLOCATE alparancs string
     kifejezéssel megadott operandusára :
 
 
    Az aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....|....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
      Az oszloppointert mozgassuk az "AJANDEK" vagy "ES"
     stringre a CLOCATE /AJANDEK/|/ES/ alparanccsal (, mely
     megkeresi az "AJANDEK" stringet még akkor is, ha az "ES"
     string elõbb fordul elõ a soron belül, mint az "AJANDEK").
     Ha az "AJANDEK" stringet nem találta meg, aztán keresi az
     "ES" stringet. Az oszloppointert a megtalált string elsõ
     oszlopára helyezi el.
 
 
    A parancssor :
 
 
 ===> CL /AJANDEK/|/ES/
 
 
    Az aktuális sor :
 
 
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
    XEDIT leírás      Példák          101
 
 
 
 
 
 
 
     7.   Példák a PREFIX alparancsok használatára :
 
     7.1 Töröljük ki a file elsõ sorát a D prefix alparanccsal
     (írjuk  be a file elsõ sorának prefix sorába a "d" betût):
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=10 Line=7 Col=29 Alt=3
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ==d== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
     A képernyõ a parancs kiadása után :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=6 Col=29 Alt=4
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          102
 
 
 
 
 
 
 
 
     7.2 Cseréljük ki a jelenlegi aktuális sort a "CSONGETNEK"
     kezdetû sorra a / prefix alparancs segítségével :
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=6 Col=29 Alt=4
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===/= CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A képernyõ az alábbiak szerint módosul :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=7 Col=29 Alt=4
 ====>
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          103
 
 
 
 
 
 
 
 
     7.3 Másoljuk át a file elsõ három sorát (ezek ún. sor-blokkot
     alkotnak majd) az aktuális sor elé, az eredeti sorok
     törlésével. A mûvelet elvégzéséhez az M (move) prefix
     alparancsot használjuk.
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=7 Col=29 Alt=4
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ==mm= APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 =mm== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ==p== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    A képernyõ képe az alábbiak szerint módosul :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=7 Col=29 Alt=5
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          104
 
 
 
 
 
 
 
 
     7.4 Készítsünk az "A KILENCEDIK" kezdetû sorról 3 másolatot e
     sort követõen a " prefix alparancs segítségével :
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=9 Line=7 Col=29 Alt=5
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ==3"= A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
    A parancs kiadása után a képernyõ :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=12 Line=7 Col=29 Alt=6
 ====>
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A KILENCEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          105
 
 
 
 
 
 
 
 
     8.   Cseréljük le a "KILENCEDIK" karakter stringet "TIZEDIK"-
     re az aktuális sortól a file végéig - a "KILENCEDIK"
     string egyszeri elõfordulását soronként - a CHANGE
     alparancs segítségével (a rövidített formát alkalmazzuk|).
      Adjuk ki a parancssorban a CH /KILENCEDIK/TIZEDIK/*
     alparancsot, majd az ENTER billentyû lenyomására a
     képernyõ a következõ :
 
 
 
 ====>
 DMSXCG517I 4 occurrence(s) changed on 4 line(s)
 
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
 
 
 
 
     9.   Tegyük fel hogy, létezik egy KOLTOK XXXX file-unk, mely 7
     sort tartalmaz. A 7 sorban egy-egy magyar költõ neve
     szerepel a következõ sorrendben : Jozsef Attila, Nagy
     Laszlo, Aprily Lajos, Ady Endre, Arany Janos, Juhasz
     Gyula, Radnoti Miklos.
      Az "AGAI" kezdetû sort megelõzõ sort tegyük aktuális
     sorrá (e sor prefix területére írjuk be a / prefix
     alparancsot (használatára lásd a 7.2 pontot). Ezután
     inzertáljuk be a KOLTOK XXXX file-ból az elsõ öt sort, a
     jelenleg szerkesztett file-unkba az aktuális sor után.
     Használjuk a GET alparancsot :
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=12 Line=11 Col=29 Alt=7
 ====> get koltok xxxx 1 5
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== ANYA KIRANTJA A HALAT ES AZ AJANDEKOKAT.
 ===== APA DISZITI A FAT,
 ===== OCSI LOPKODJA A SZALONCUKROT,
 ===== KARACSONYKOR EGYUTT A CSALAD.
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
    XEDIT leírás      Példák          106
 
 
 
 
 
 
 
 
     A parancs végrehajtása után :
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=17 Line=16 Col=29 Alt=8
 ====>
 ===== CSONGETNEK. BEETHOVEN HOZZA
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== A TIZEDIK SZIMFONIAT.
 ===== JOZSEF ATTILA
 ===== NAGY LASZLO
 ===== APRILY LAJOS
 ===== ADY ENDRE
 ===== ARANY JANOS
    <...+....1....+....2....+...|3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 ===== AGAI AGNES : KAMASZSAGOK (RESZLET)
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
     10. Jelenítsük meg a képernyõn levõ sorok 1-15 tartó oszlopait
     EBCDIC-ben és hexadecimálisan a SET VERIFY alparanccsal.
     Adjuk ki a SET V 1 15 H 1 15 alparancsot a parancssorban.
     Hatása :
 
 
 
 
 VERS    AAA     A1 F 80 Trunc=72 Size=17 Line=16 Col=29 Alt=8
 ====>
 ===== CSONGETNEK. BEEC3E2D6D5C7C5E3D5C5D2$b40C2C5C5
 ===== A TIZEDIK SZIMFC140E3C9E9C5C4C9D240E2E9C9D4C6
 ===== A TIZEDIK SZIMFC140E3C9E9C5C4C9D240E2E9C9D4C6
 ===== A TIZEDIK SZIMFC140E3C9E9C5C4C9D240E2E9C9D4C6
 ===== A TIZEDIK SZIMFC140E3C9E9C5C4C9D240E2E9C9D4C6
 ===== JOZSEF ATTILAI D1D6E9E2C5C640C1E3E3C9D3C14040
 ===== NAGY LASZLO  D5C1C7E840D3C1E2E9D3D640404040
 ===== APRILY LAJOS  C1D7D9C9D3E840D3C1D1D6E2404040
 ===== ADY ENDRE   C1C3E840C5D5C4D9C5404040404040
 ===== ARANY JANOS  C1D9C1D5E840D1C1D5D6E240404040
    <...+....10...+.<. . . + . . . . 10. . . . +
 ===== AGAI AGNES : KAC1C7C1C940C1C7D5C5E2407A40D2C1
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
     Fejezzük be e file szerkesztését. Ha megkívánjuk õrizni a file
     tartalmát, akkor a parancssorban az FF alparancsot, ha nincs
     szükségünk a file-ra a QQ alparancsot adjuk ki.
    XEDIT leírás      Példák          107
 
 
 
 
 
 
 
 
   11. Készítsünk egy VERS1 RESZLET nevû újabb file-t, változó
     rekordformátummal és 90-es rekordhosszal.
 
     Adjuk ki a XEDIT parancsot az alábbi formában :
 
      XEDIT VERS1 RESZLET (W 90
 
     Adjuk ki egymás után a SET RECFM V, SET LRECL 90 és
     SET TRUNC 90 alparancsokat, majd az INPUT alparancsot, és ezt
     követõen gépeljük be a következõ két sort :
 
  Tokeletes fegyvereink vannak ahhoz, hogy bekeben elhessunk. Milyen szerencse|
   Egy interkontinentalis parittya mellett nem ereznem magam ilyen biztonsagban.
 
 
     A képernyõ a szöveg beírása után :
 
 
 
 
 VERS1  RESZLET  A1 V 90 Trunc=90 Size=2 Line=2 Col=1 Alt=2
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== TOKELETES FEGYVEREINK VANNAK AHHOZ, HOGY BEKEBEN ELHESSUNK. MILYEN SZERENC
 SE|
 ===== EGY INTERKONTINENTALIS PARITTYA MELLETT NEM EREZNEM MAGAM ILYEN BIZTONSAGB
 AN.
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    |...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7.>.
 
 
 
    XEDIT leírás      Példák          108
 
 
 
 
 
 
 
 
   11.1 File-unkból a 40.-ik és a 90.-ik oszlop között levõ adatokat
     szeretnénk láthatóvá tenni. A SET VERIFY alparancs áll
     rendelkezésünkre e tevékenység megvalósítására. Adjuk ki a
     SET VERIFY alparancs rövidített formáját: V 40 90 a
     parancssorban, ezután a képernyõ :
 
 
 
 
 VERS1  RESZLET  A1 V 90 Trunc=90 Size=2 Line=2 Col=1 Alt=2
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== Y BEKEBEN ELHESSUNK. MILYEN SZERENCSE|
 =====  NEM EREZNEM MAGAM ILYEN BIZTONSAGBAN.
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    4....+....5....+....6....+....7.>..+....8....+....T....+...10....+...11..
 
 
 
   11.2 Módosításnál (pl. egy CHANGE alparancs kiadásánál) az egyes
     soroknak nem csak a képernyõn látható része módosulhat. Ebben
     a pontban csak arra a lehetõségre akarunk példát mutatni,
     hogy a file képernyõn látható részét tetszõlegesen
     módosíthatjuk. Cseréljük fel az "ILYEN" stringet "OLYAN"-ra
     (adjuk ki a CH /ILYEN/OLYAN/ alparancsot a parancssorban).
     Ezt követõen a képernyõ az alábbiak szerint módosul :
 
 
 
 VERS1  RESZLET  A1 V 90 Trunc=90 Size=2 Line=2 Col=1 Alt=3
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== Y BEKEBEN ELHESSUNK. MILYEN SZERENCSE|
 =====  NEM EREZNEM MAGAM OLYAN BIZTONSAGBAN.
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    4....+....5....+....6....+....7.>..+....8....+....T....+...10....+...11..
 
    XEDIT leírás      Példák          109
 
 
 
 
 
 
 
 
   11.3 Nézzük meg, hogy a file mely része látható, ha a sorok
     tartalmát csak az 1-tõl a 65-ik oszlopig jelenítjük meg (adjuk
     ki a SET VERIFY alparancs rövidített formáját : V 1 65)
 
     Ezt követõen a képernyõ :
 
 
 
 VERS1  RESZLET  A1 V 90 Trunc=90 Size=2 Line=2 Col=1 Alt=2
 ====>
 
 
 
 
 
 
 ===== * * * Top of File * * *
 ===== TOKELETES FEGYVEREINK VANNAK AHHOZ, HOGY BEKEBEN ELHESSUNK. MILYE
 ===== EGY INTERKONTINENTALIS PARITTYA MELLETT NEM EREZNEM MAGAM OLYAN B
 ===== * * * End of File * * *
 
 
 
 
 
 
    |....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+
 
 
 
 
   Nem kívánunk további módosítást végezni e próba file-unkon,
   fejezzük be a szerkesztés idõszakát; tetszés szerint választva
   adjuk ki az FF vagy QQ alparancsot.
    XEDIT leírás      Példák          110